Następny artykuł: Regulamin konkursu „Wizaż rozdaje kosmetyki niespodzianki”

Regulamin akcji Publikuj na Wizaz.pl

Konkursy i testy,
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji pod nazwą „Publikuj na Wizażu” (dalej zwanej „Akcją”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwaną „Organizatorem”).

1.2. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.wizaz.pl.

1.3. Uczestnikiem Akcji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Akcja będzie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego www.wizaz.pl (dalej zwanego „Serwisem”).

1.5. Udział w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. CZAS TRWANIA I PRZEBIEG AKCJI

2.1. Akcja rozpoczyna się w dniu 1 września 2017 r. i trwa przez czas nieoznaczony.

2.2. Celem Akcji jest propagowanie twórczości osób, które piszą w Internecie – tj. blogerów oraz osób, które zamieszczają teksty swojego autorstwa w Internecie w innych mediach niż własny blog jak również dla osób, które dopiero chcą rozpocząć swoja przygodę z pisaniem w Internecie. Akcja polega na tym, że w Serwisie na specjalnej podstronie „Publikuj na Wizaz.pl” będą zamieszczane teksty uczestników Akcji, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

[Zgłoszenie do Akcji]

2.3. W celu wzięcia udziału w Akcji uczestnik powinien przesłać do redakcji Serwisu tekst albo fragment tekstu swojego autorstwa w j. polskim, na dowolny temat mieszczący się w ramach lifestylowej tematyki Serwisu, o długości do 5 tysięcy znaków (zwany dalej „Tekstem Kwalifikacyjnym”). Tekst Kwalifikacyjny należy przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej https://wizaz.pl/publikuj, w tym w szczególności prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przesyłane w jakikolwiek inny sposób, w tym pocztą email lub tradycyjną, nie będą przyjmowane. Uwaga: Tekst Kwalifikacyjny przesyłany w formularzu zgłoszeniowym służy jedynie w celu zakwalifikowania uczestnika do Akcji i nie będzie publikowany w Serwisie.

[Kwalifikacja do Akcji]

2.4. Redakcja Serwisu wnikliwie analizuje każde zgłoszenie, kierując się następującymi kryteriami: czy przesłany tekst albo fragment tekstu jest poprawny pod względem językowym i gramatycznym; czy podejmuje w ciekawy, wciągający dla czytelnika sposób tematykę lifestylową; czy jest adekwatny do tematyki i linii programowej Serwisu.

2.5. W przypadku, jeżeli Tekst Kwalifikacyjny przesłany przez uczestnika zostanie zakwalifikowany przez redakcję zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 2.4 powyżej, redakcja skontaktuje się z uczestnikiem na adres email podany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym i poinformuje go o tym, że zakwalifikował się do Akcji. Decyzje redakcji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

[Przebieg Akcji]

2.6. Udział w Akcji polega na tym, że zakwalifikowany uczestnik może przesyłać do redakcji na adres: publikuj@wizaz.pl, teksty swojego autorstwa w j. polskim, na dowolny temat mieszczący się w ramach lifestylowej tematyki Serwisu, o długości do 5 tysięcy znaków (zwany dalej każdy z osobna „Tekstem” a łącznie „Tekstami”). Tekst może być ilustrowany zdjęciami, grafikami, rysunkami lub innymi elementami (zwane dalej każda z osobna „Grafiką” a łącznie „Grafikami”). Po sprawdzenie i ewentualnej korekcie redakcyjnej przez redakcję Serwisu, Tekst wraz z Grafikami zostanie opublikowany w Serwisie na specjalnej podstronie „Publikuj na Wizażu”.

2.7. Tekst opublikowany w Serwisie na specjalnej podstronie „Publikuj na Wizaz.pl” zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem uczestnika – według jego uznania – oraz może zostać opatrzony linkiem do bloga uczestnika lub jego zdjęciem – jeżeli uczestnik wyrazi takie życzenie i prześle Edipresse stosowny link lub zdjęcie. W przypadku przesłania zdjęcia przez uczestnika, uczestnik wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika przedstawianego na zdjęciu na stronach Serwisu oraz w serwisie facebook.com.

2.8. Nadsyłane Teksty i Grafiki powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Akcji. W szczególności Teksty lub Grafiki nie mogą być publikowane na innych blogach, w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów i akcji. Treść Tekstów i Grafik nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Teksty lub Grafiki nie mogą mieć charakteru reklamy lub promocji osoby trzeciej. Teksty lub Grafiki nie spełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Akcji przez Organizatora.

3. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE

3.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Tekstu Kwalifikacyjnego i Tekstów zgłoszonych przez niego do Akcji; (ii) jest podmiotem autorskouprawnionym do Tekstu Kwalifikacyjnego i Tekstów oraz Grafik w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji, w szczególności do udzielenia licencji, o której mowa w pkt 3.2; (iii) Tekst Kwalifikacyjny, Teksty ani Grafiki nie naruszają praw osób trzecich; (iv) Tekst Kwalifikacyjny, Teksty ani Grafiki nie stanowią opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Akcji uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonych do Akcji Tekstu Kwalifikacyjnego, Tekstów oraz Grafik, zwanych dalej łącznie „Utworem”, w celu przeprowadzenia Akcji, w szczególności w celu zamieszczenia Tekstów warz z Grafikami w Serwisie, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:

1) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych, w szczególności w Serwisie i na facebooku jako link odsyłający do Serwisu;

2) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, w formie reklamy internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;

3) rozporządzanie i korzystanie z opracowań Tekstów na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt, w szczególności ze skróconych i twórczo przeredagowanych opracowań Tekstów.

3.3. Organizator, po okresie na jaki została udzielona licencja do Utworu, jest uprawniony na zasadach kontynuacji licencji niewyłącznej do utrzymywania Utworu na stronach Serwisu na polu eksploatacji rozpowszechnienie – publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, bez prawa do jego ponownego wykorzystania w ramach nowego materiału redakcyjnego.

3.4. Organizator jest uprawniony do redagowania, twórczego redagowania oraz skracania nadsyłanych Tekstów oraz Grafik.

3.5. W przypadku, jeżeli w Grafice zgłoszonej przez uczestnika do Akcji jest utrwalony wizerunek osób, uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w Grafice na jego rozpowszechnianie oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku w następującym zakresie:

1) rozpowszechnianie wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, których Organizator jest wydawcą;

2) rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora i w serwisie www.facebook.com;

3) wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, czasopism, których Organizator jest wydawcą, jak również serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności w reklamie prasowej, internetowej i outdoorowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.

3.6. Administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzała dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu organizacji Akcji. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Akcji. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Reklamacje

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji uczestnicy powinni zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: publikuj@wizaz.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Akcja –  Publikuj na Wizaz.pl”. Organizator rozpatrzy reklamację i odpowie zgłaszającemu reklamację w sposób, w jaki reklamacja została do niego przesłana, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Komentarze

Ładowanie komentarzy...

Dodaj komentarz

Użytkownik niezalogowany

24 marca 2019, 09:55

Zobacz także

Nasze propozycje