REGULAMIN
„KLUBU RECENZENTEK WIZAŻ.PL”
§ 1. DEFINICJE

Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

(1) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, zlecająca Organizatorowi przeprowadzenie Testu lub innej akcji marketingowej;

(2) Organizator - Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł;

(3) Wybór – konkurs, którego organizatorem jest Organizator, stanowiący etap rekrutacji Testerek do Testu;

(4) Produkt lub Produkty – produkt lub produkty ufundowane przez Klienta i stanowiące nagrody na etapie Wyboru;

(5) Recenzentka – osoba fizyczna, która zarejestrowała się do Klubu Recenzentek Wizaż.pl;

(6) Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Internetowej;

(7) Strona Internetowa – strona internetowa Klubu Recenzentek Wizaż.pl prowadzona przez Organizatora pod adresem: www.wizaz.pl/klub-recenzentki

(8) Test – akcja marketingowa prowadzona przez Organizatora na zlecenie Klienta, polegająca na tym, że Testerki wybrane przez Organizatora na etapie Wyboru testują Produkty. Celem Testu jest poznanie wrażeń Testerek z używania Produktów;

(9) Testerka – Recenzentka, która została wybrana przez Organizatora na etapie Wyboru do udziału w danym Teście.

§ 2. ZASADY REJESTRACJI DO KLUBU RECENZENTEK WIZAŻ.PL

1. Recenzentką może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

2. Recenzentką nie może być pracownik, przedstawiciel, współpracownik i członek organów Organizatora, jak również podmiotów z nim powiązanych. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

3. Recenzentką nie może być także członek rodziny osób wymienionych w ust. 2 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

4. W celu zarejestrowania się do Klubu Recenzentek Wizaż.pl osoba powinna:

(1) wejść na Stronę Internetową albo na stronę rejestracji do portalu wizaż.pl;

(2) wypełnić formularz zgłoszeniowy do Klubu Recenzentek Wizaż.pl, tj. podać wszystkie wskazane w formularze dane osobowe;

(3) zaakceptować Regulamin;

(4) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Klubie Recenzentki Wizaż.pl;

(5) wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej z informacjami na temat testów, akcji recenzenckich i promocji podmiotów współpracujących z Organizatorem w ramach Klubu Recenzentek Wizaż.pl;

poprzez zaznaczenie odpowiednich pól pod formularzem zgłoszeniowym (tzw. aktywnych okienek „check box”), przy czym wyrażenie wskazanych wyżej zgód jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Klubie Recenzentki Wizaż.pl;

(6) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”.

5. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Klubie Recenzentek Wizaż.pl.

6. Udział w Klubie Recenzentek Wizaż.pl jest nieodpłatny.

§ 3. ZASADY PROWADZENIA ETAPU WYBORU I TESTU

1. W etapie Wyboru i Teście nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora oraz Klienta, jak również podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu etapu Wyboru i Testu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna).

2. W etapie Wyboru i Teście nie mogą brać udziału także członkowie rodzin osób wymienionych w ust. 1 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków.

3. Organizator każdorazowo zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie Internetowej. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje co do: czas trwania etapu Wyboru i Testu oraz termin zgłoszeń do etapu Wyboru; liczbę osób, które mogą zostaną wyłonione na etapie Wyboru i co za tym idzie, mogą wziąć udział w Teście; nazwę i opis Produktów, które można wygrać na danym etapie Wyboru; przebiegu Testu; terminu wypełniania Ankiety Wynikowej i/albo zamieszczania Opinii, itd.

4. W celu wzięcia udziału w etapie Wyboru Recenzentka powinna:

(1) zalogować się na Stronie Internetowej do swojego indywidualnego konta Recenzentki;

(2) wybrać spośród listy dostępnych Testów znajdującej się na Stronie Internetowej Test, w którym Recenzentka chce wziąć udział. Po kliknięciu w wybrany Test Recenzentka zostanie przekierowana do formularza zgłoszeniowego do Testu;

(3) wypełnić formularz zgłoszeniowy, tj. podać wszystkie wskazane w formularze dane osobowe oraz złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego;

(4) udzielić odpowiedzi na pytania zamknięte zawarte w ankiecie stanowiącej integralną część formularza zgłoszeniowego (dalej: „Ankieta”);

(5) udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte stanowiące integralną część formularza zgłoszeniowego.(dalej: „Odpowiedź”);

(6) przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”.

5. Jedna Recenzentka może wziąć udział w etapie Wyboru do danego Testu tylko jeden raz.

6. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych Odpowiedzi na pytanie otwarte, Organizator wybierze najlepsze Odpowiedzi w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Recenzentki – autora Odpowiedzi. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

7. Laureatami etapu Wyboru czyli Testerkami zakwalifikowanymi do udziału w Teście w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście, zostaną Recenzentki, których Odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze zgodnie z ust. 6 powyżej. Nagrody – Produkty zostaną przyznane Testerkom po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

8. Recenzentki zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do Testu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Testu. 9. Produkty zostaną wysłane do poszczególnych Testerek pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez Testerkę w formularzu zgłoszeniowym do etapu Wyboru, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Testerki o wygranej.

10. W przypadku nie podjęcia przez Testerkę Produktów w terminie 14 dni od dnia postawienia ich do dyspozycji Testerki, prawo do nagrody wygasa.

11. W przypadku, jeżeli wartość każdego z Produktów nie przekroczy kwoty 760 zł, będą one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

12. W przypadku, jeżeli wartość Produktu przekroczy kwotę 760 zł, Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Testerce Produktów, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu Klient ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Produkt, która nie zostanie wypłacona Testerce, ale z której zostanie pobrany przez Organizatora należny podatek z tytułu wygranej w konkursie.

13. Testerka nie może sprzedawać Produktów otrzymanych od Organizatora w ramach Testu.

14. W Teście biorą udział wyłącznie Testerki wyłonione na etapie Wyboru.

15. Test polega na przetestowaniu otrzymanych przez Testerkę Produktów i podzieleniu się z Organizatorem wrażeniami Testerki z używania Produktów. W tym celu Testerka może otrzymać za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Testu – zgodnie z zasadami przebiegu danego Testu wskazanymi każdorazowo w ogłoszeniu o Teście:

(1) link do ankiety wynikowej, którą zobowiązana jest wypełnić do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o Teście (dalej: „Ankieta Wynikowa”); albo / oraz

(2) prośbę o umieszczenie swojej opinii o testowanych Produktach w Katalogu Kosmetyku Wszech Czasów, którą zobowiązana jest zamieścić do dnia każdorazowo wskazanego w ogłoszeniu o Teście (dalej: „Opinia”).

16. W przypadku, jeżeli Testerka nie wypełni Ankiety Wynikowej lub nie umieści swojej Opinii o testowanych Produktach w Katalogu Kosmetyku Wszech Czasów, Organizator może wykluczyć Testerkę z grona osób, które mogą zostać zakwalifikowane do kolejnych Testów.

§ 5. LICENCJA

1. Recenzentka niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez nią na etapie Wyboru; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w etapie Wyboru; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Testerka niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Opinii zamieszczonej przez nią w ramach Testu; (ii) Opinia nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Opinii w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Teście; (iv) Opinia nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Z chwilą odbioru Produktu Testerka udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Odpowiedzi, zaś z chwilą zamieszczenia Opinii w katalogu KWC, Testerka udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do Opinii, dalej łącznie: „Utwory”, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji, na czas nieoznaczony z 10-letnim terminem wypowiedzenia, na następujących polach eksploatacji:

(1) utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

(2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworów;

(3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;

(4) wykorzystanie Utworów i ich fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.;

(5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworów (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.

4. Testerka wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworów bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – Testerki, jeśli ma zastosowanie.

§ 5. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Recenzentek są podane w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” znajdującej się pod adresem: https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Organizator świadczy usługę drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa. Organizator udostępnia Recenzentkom usługę polegającą na możliwości wzięcia udziału w etapach Wyboru i Testach poprzez przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej (dalej: „Usługa”).

2. Korzystanie z Usługi wymaga od Recenzentki spełnienia następujących wymagań technicznych: (i) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, a także posiadającego obsługę plików cookies oraz JavaScript; (ii) zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt (i) powyżej, najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej; oraz (3) posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

3. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Recenzentkę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu odpowiednich technik kryptograficznych.

4. Organizator zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet i rekomenduje Recenzentkom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania tego ryzyka.

5. Wyrażenie zgody na związanie Recenzentki postanowieniami Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem przez Recenzentkę i Organizatora umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zawierana jest do momentu wykonania Usługi.

6. W zakresie reklamacji dotyczących Usługi odpowiednie zastosowania znajda postanowienia § 7 poniżej.

§ 7. REKLAMACJE. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W celu skontaktowania się z Organizatorem (np. w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących Klubu Recenzentki Wizaż.pl) lub złożenia reklamacji dotyczących Klubu lub etapu Wyboru lub Testu, Organizator podaje następujące dane kontaktowe:

(1) nr telefonu 22 584 22 00 (w godzinach 9-17)

(2) adres email Organizatora: kwc@wizaz.pl, lub formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie Internetowej;

(3) adres Organizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Klub Recenzentki – tytuł akcji”.

3. Organizator rozpatruje reklamację i odpowiada zgłaszającemu w sposób, w jaki reklamacja została do niego przesłana, na nr lub adres podany w reklamacji, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądami konsumenckimi, funkcjonującymi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowe. Szczegółowi informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Klubie Recenzentek Wizaż.pl, etapach Wyboru lub Testach Recenzentek, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Recenzentek, które:

(1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

(2) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej lub różne adresy poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Recenzentek;

(3) jeżeli w stosunku do ich Odpowiedzi lub Opinii zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do naruszenia praw, w tym praw autorskich;

(4) nie mają ukończonych 18 lat lub pełnej zdolności do czynności prawnych lub nie mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski;

(5) podejmowali lub podejmują próby użycia jakichkolwiek technik złamania lub obejścia zabezpieczeń funkcjonalności dostępnych na Stronie Internetowej albo wykorzystania jej luk lub wpływania w jakichkolwiek inny sposób na jej działania.

Wersja obwiązującą od dnia 25 maja 2018 r.

najaktywniejsze recenzentki:

 1. 1

  14
  produktów

  35
  recenzji

  517
  pochwał

  10,00

 2. 2

  10
  produktów

  34
  recenzji

  477
  pochwał

  9,28

 3. 3

  1
  produktów

  20
  recenzji

  473
  pochwał

  8,48

 4. 4

  9
  produktów

  36
  recenzji

  394
  pochwał

  8,05

 5. 5

  12
  produktów

  23
  recenzji

  426
  pochwał

  7,97

Zobacz cały ranking

zapisz się do naszego newslettera