klub recenzentki wizaz klub recenzentki wizaz Wejdź
Regulamin plebiscytu: Wybieramy najpiękniejsze paznokcie tygodnia z Instagrama
Manicure

Regulamin plebiscytu: Wybieramy najpiękniejsze paznokcie tygodnia z Instagrama

Regulamin plebiscytu: najpiękniejsze paznokcie tygodnia z Instagrama
Urszula Jagłowska
lipiec 03, 2016
REGULAMIN PLEBISCYTU „Wybieramy najpiękniejsze paznokcie tygodnia z Instagrama"

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Organizatorem plebiscytu pod nazwą „Najpiękniejsze paznokcie tygodnia” (dalej zwanego „Plebiscytem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.    Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.    Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej edipresse.pl[1].

1.4.    Uczestnikiem Plebiscytu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.    W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy  Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Plebiscytu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

1.6.    Plebiscyt realizowany jest na terytorium Polski, co oznacza, że uczestnik musi być użytkownikiem telefonu komórkowego, posiadającym kartę aktywacyjną zakupioną u polskiego operatora, a SMS, będący zgłoszeniem w Plebiscycie, musi zostać wysłany z terytorium Polski.

1.7    Nagrodą przeznaczoną dla laureata Plebiscytu jest:

1)      Zestaw lakierów hybrydowych o wartości ok. 300 zł (trzystu złotych)

1.8     Uczestnik Plebiscytu musi posiadać odpowiedni tytuł prawny do telefonu komórkowego,    uprawniający go do korzystania z telefonu.

1.9.       Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2               ZAŁOŻENIA PLEBISCYTU

2.1.    Plebiscyt będzie przeprowadzony na łamach serwisu wizaz.pl.

2.2.    Plebiscyt będzie trwał w dniach od 04.07. 2019 do 11.07. 2019 do godziny 23:59

2.3     Rozwiązanie Plebiscytu zostanie ogłoszone na łamach serwisu wizaz.pl w terminie nie później niż do dnia 12.07.2019.

 

3.       ZASADY PROWADZENIA PLEBISCYTU

3.1.       Organizator w ogłoszeniu o Plebiscycie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, poda informacje o zasadach Plebiscytu oraz ramach czasowych Plebiscytu, jak również wskaże link do strony internetowej Organizatora, na której znajduje się Regulamin.

3.2.       Plebiscyt polega na głosowaniu przez użytkowników wizaz.pl , poprzez głosowanie internetowe w serwisie wizaz.pl[2]. Poprzez oddawanie głosów uczestnicy wskazują swoje preferencje.

3.3.       Oddawanie głosów poprzez oddanie głosu na stronie wizaz.pl

  1. 4.             Jedna osoba może wziąć dowolną ilość razy
  1. 5.             DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Grupy Edipresse” znajdującej się pod adresem: https://edipresse.pl/polityka-prywatnosci/

  1. 6.             POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.       Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Plebiscytu, tj. od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Realizatora: bok@edipresse.pl, lub w formie pisemnej na adres Realizatora: Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: „Reklamacja – Wybieramy najpiękniejsze paznokcie tygodnia z Instagrama"

6.2.       Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3.       Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4.       Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.5.       Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Realizatora.

6.6.       Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Zdjęcie: iStock

Komentarze
Styl życia Konkurs Wygraj Kosmetyki Wszech Czasów
styczeń 04, 2017

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.      Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Wygraj Kosmetyki Wszech Czasów” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”). 1.2.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.      Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej wizaz.pl . 1.4.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 1.5.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 2.       CZAS TRWANIA KONKURSU 2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook – na fanpage’u Wizaz.pl oraz dodatkowy konkurs (na takich samych zasadach) na profilu Wizaz.pl na Instagramie. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 22.03.2017 na fanpage'u (w serwisie Facebook) Wizaz.pl -  https://www.facebook.com/wizaz/?fref=ts  oraz na profilu na Instagramie:  https://www.instagram.com/wizazpl/   2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 22.03.2017 do 29.03.2017 r. do godz. 23:59 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu 2.3     Rozwiązanie Konkursu nastąpi nie później jak do końca dnia...

Przeczytaj
Styl życia REGULAMIN KONKURSU 'Beat of Speed'
Agnieszka Pulikowska
kwiecień 20, 2018

Regulamin konkursu „Beat of Speed” [1]   1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.       Organizatorem konkursu pod nazwą 'Beat of Speed' (dalej zwanego „Konkursem” ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem” ). 1.2.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem” ) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 1.3.       Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej wizaz.pl 1.4.       Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 1.5.       W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. 1.6.       Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są: 3x wejściówka na Beat of Speed oraz buty Speed TR 2.0. 1.7.       Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją” ), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.   2.       ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na  na Instagramie wizaz.pl Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 30.04.2018  na...

Przeczytaj
Styl życia Regulamin Konkursu - wygraj zaproszenie na naszą imprezę osiemnastkową!
Ewelina Błeszyńska
wrzesień 10, 2018

REGULAMIN KONKURSU „…” 1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu pod nazwą” wygraj zaproszenie na naszą imprezę osiemnastkową!” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej wizaz.pl Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są: Na Instagramie wizaz.pl 1 Kosz kosmetyków niespodzianka Zaproszenie na urodziny Wizaz.pl organizowane 18 września 2018 roku Wykonanie makijażu przez profesjonalną makijażystkę Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów. 2.    ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na  Instagramie wizaz.pl Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 14.09.2018  w komentarzu na...

Przeczytaj
Styl życia REGULAMIN KONKURSU '50 kosmetyków z okazji 50 tys. fanów na Instagramie Wizaz.pl'
Agnieszka Pulikowska
kwiecień 18, 2018

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu pod nazwą '50 kosmetyków z okazji 50 tys. fanów na Instagramie Wizaz.pl' (dalej zwanego „Konkursem” ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem” ). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem” ) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Wizaz.pl Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. Nagrodami przeznaczonymi dla Laureatów Konkursu są: Na Instagramie wizaz.pl 1 Kosz kosmetyków o wartości 700zł słownie siedemset złotych Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją” ), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.     2.       ZAŁOŻENIA KONKURSU 2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na Instagramie wizaz.pl Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 30.04.2018  w komentarzu na Instagramie wizaz.pl...

Przeczytaj