Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WIZAŻ

§ 1
Założenia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Edipresse Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111462, nr NIP 5260012586, wysokość kapitału zakładowego 2 311 320,00 PLN ("Właściciel").

 2. Właściciel udostępnia Serwis bezpłatnie, z wyłączeniem dodatkowych opcji płatnych.

§ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych za pomocą Serwisu

 1. Serwis udostępnia zarejestrowanym Użytkownikom:
  • treści tematyczne,
  • forum dyskusyjne,
  • możliwość komentowania w wybranych modułach,
  • możliwość recenzowania i dodawania produktów,
  • możliwość prowadzenia blogów i tworzenia albumów,
  • wiadomości prywatne,
  • funkcje Serwisu społecznościowego, umożliwiającego nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, w tym działanie w klubach tematycznych.
  • możliwość tworzenia indywidualnego bloga wizażowego.
 2. Serwis służy wymianie informacji, komentarzy i opinii poprzez zamieszczanie tekstów i innych materiałów własnych oraz tworzonych przez użytkowników, a także linków do materiałów zewnętrznych.

 3. Przeglądać Serwis (poza elementami dostępnymi tylko dla zarejestrowanych Użytkowników) mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

§ 3
Rejestracja - rozpoczęcie świadczenia usług droga elektroniczną

 1. Rejestracja wymaga akceptacji warunków Regulaminu.

 2. Podczas rejestracji Użytkownik wybiera sobie nazwę (nick), którą zamierza się podpisywać oraz hasło, zabezpieczające konto, podaje także identyfikujący go adres e-mail, płeć oraz datę urodzenia. Dla zapewnienia bezpieczeństwa swojego konta, nie należy udostępniać hasła osobom trzecim.

 3. W chwili rejestracji Użytkownika w Serwisie, pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania na zasadach określonych w § 9 (Usunięcie konta).

 4. Rejestracja jest zakończona w momencie aktywacji konta przez Użytkownika. Aktywacja następuje poprzez kliknięcie linku w wiadomości email, wysłanej do nowego Użytkownika zaraz po poprawnej rejestracji, na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

§ 4

Sposób i termin zapłaty oraz spełnienia świadczenia przy opcjach płatnych

 1. Płatności realizowane są za pomocą systemu płatności natychmiastowych serwisu Platnosci.pl (PayU).

 2. Opcja płatna uruchamiana jest na żądanie konsumenta (opcja do zakliknięcia), w sytuacji utraty prawa do odstąpienia, a wobec braku żądania, uruchamiana jest automatycznie po upływie terminu na odstąpienie - 14 dni.

§ 5
Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów. Obowiązuje go również zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Użytkownikom zabrania się upowszechniania za pomocą Serwisu oraz przesyłania za pomocą wewnętrznej poczty, materiałów:
  • zawierających treści wulgarne lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  • zawierających groźby lub propagujących nienawiść;
  • naruszających prawa osób trzecich;
  • zawierających treści stanowiące formę przestępstwa lub wykroczenia;
  • zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, jak hakerstwo, cracking lub phreacking (w zakresie objętym karalnością);
  • zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały, w których skład wchodzą wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
  • zawierających treści pornograficzne;
  • zawierających przekazy reklamowe;
  • stanowiących spam (wiadomości o charakterze komercyjnym lub nadmierną liczbę powtarzalnych wiadomości);
  • dokuczliwych wobec innego użytkownika/użytkowników.
 3. Użytkowników zajmujących się zawodowo handlem/usługami oraz inne osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy na stronach Serwisu prosimy o indywidualny kontakt z Właścicielem, w celu uzgodnienia szczegółów ewentualnej współpracy. Istnieje również możliwość wykupienia reklamy na forum, w ramach opcji płatnych.

 4. Właściciel może usunąć treści niezgodne z prawem lub regulaminem (moderacja) jak również przyznać ostrzeżenie lub zablokować uczestnictwo w Serwisie, w stosunku do Użytkowników naruszających prawo lub regulamin. W przypadku usług płatnych, Użytkowników ma prawo wówczas żądać części wpłaty adekwatnej do utraconej części subskrypcji.

§ 6
Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.

 2. Korzystanie z usług udostępnianych przez Serwis wymaga spełniania następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: dostęp do poczty elektronicznej.

 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej, używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny.

 4. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Właściciela do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (cookies), jest następujący: umożliwienie logowania do Serwisu (ciasteczka sesyjne), prowadzenie statystyki odwiedzin Serwisu, spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika, ułatwienie nawigacji w Serwisie (szczegółowe informacje na temat prywatności Użytkowników zawarte są w paragrafach 7 oraz 8 niniejszego Regulaminu).

 5. Dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość może być zależna od czasu trwania połączenia lub ilości przetransferowanych danych, zgodnie z taryfą stosowaną przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.

§ 7
Własność intelektualna

 1. Udostępniając w Serwisie jakiekolwiek materiały, Użytkownik oświadcza, iż:
  • posiada uprawnienia do upowszechniania tych materiałów i ich publikacja nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich;
  • posiada wymagane prawem zezwolenia od osób, których wizerunki (bądź prace chronione prawem autorskim) umieszcza w swoich materiałach (zdjęcia, filmy),
  • wyraża zgodę na automatyczną modyfikację zdjęć przez Właściciela Serwisu bez ich istotnej zmiany (procedura modyfikacji jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur).
 2. Właściciel pragnie zwrócić uwagę Użytkowników, iż udostępniając swoje zdjęcia, utwory lub inne przedmioty prawa autorskiego w Internecie, decydują się na publiczne ich udostępnienie nieograniczonemu i nieokreślonemu na przyszłość kręgowi Użytkowników, co może nieść za sobą konsekwencje dotyczące możliwej przyszłej ochrony praw do wizerunku oraz praw do utworów czy przedmiotów prawa autorskiego.

 3. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Zastrzeżenie praw obejmuje zarówno zawartość strony - jej elementy tekstowe i graficzne, jak również projekt i układ poszczególnych stron Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników jakichkolwiek majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.

 4. W odniesieniu do treści i utworów zawartych w Serwisie, Właściciel udziela Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Serwisu, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z treści i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.

 5. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).

 6. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela innym Użytkownikom na okres niezbędny do korzystania z Serwisu, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z treści i utworów w sposób wynikający z ich natury i przeznaczenia oraz sposobu publikacji w Serwisie.

 7. Użytkownik, udostępniający w Serwisie jakiekolwiek materiały udziela Właścicielowi na czas nieokreślony niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie takich materiałów i utworów na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci operacyjnej, magnetycznej, magneto-optycznej lub optycznej komputerów i innych urządzeń technicznych, w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu oraz jego promocji. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości licencja obejmuje prawo wykorzystania fragmentów lub całości materiałów udostępnionych przez Użytkownika do promocji Serwisu w postaci „zajawek” materiałów opublikowanych w Serwisie umieszczanych w innych serwisach, takich jak Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram a także w serwisach internetowych prowadzonych przez spółki z grupy Edipresse Polska.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Edipresse Polska S.A z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiejskiej 19. Udostępnienie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale jest konieczne do realizacji usług. Dane będą wykorzystywane w celu realizacji usług. Dodatkowo, jeżeli udzielicie Państwo na to odrębnej zgody, dane będą mogły być wykorzystywane również w celach marketingowych spółek grupy kapitałowej Edipresse lub ich kontrahentów. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 2. W Serwisie zbierane są także adresy IP Użytkowników, domeny, adresy poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Jeżeli prawo tak stanowi, zebrane dane mogą być udostępnione organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 3. Wszystkie zebrane przez Właściciela dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Przypominamy, że od Użytkowników również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

 4. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Serwisu w wersji dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników.

§ 9
Polityka plików cookies

 1. Technologia cookies (zwanych po polsku "ciasteczkami") pozwala na spersonalizowanie treści w Serwisie do potrzeb Użytkownika i ułatwia nawigację w Serwisie. Pliki te pozwalają również na ustalenie danych statystycznych na temat ruchu w Serwisie.

 2. Pliki cookie są przekazywane do przeglądarek internetowych Użytkowników Serwisu i następnie są przechowywane w pamięci komputerów Użytkowników i odczytywane przez serwery przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Zapewniamy naszych Użytkowników, że pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie danych osobowych Użytkownika ani skontaktowania się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Zapis plików cookie nie umożliwia Właścicielowi ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów Użytkowników.

 3. Wszystkie pliki cookie są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia pewnych funkcjonalności Serwisu (ciasteczka sesyjne), w celach statystycznych oraz by usprawnić funkcjonalność i atrakcyjność Serwisu. Dzięki plikom cookie możemy określić, które miejsca naszego Serwisu są dla użytkowników atrakcyjne. Każdy Użytkownik może ręcznie usunąć pliki cookies z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych. Popularne przeglądarki internetowe w działach "Pomoc" mają dokładnie opisane procedury usuwania plików cookie.

§ 10
Usunięcie konta - zakończenie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 1. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Właścicielem ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

 2. Do rozwiązania umowy wystarczy, że Użytkownik skorzysta z formularza kontaktowego, zawierającego opcję usunięcia konta. Formularz znajduje się pod adresem: http://wizaz.pl/forum/sendmessage.php. Można do niego trafić także (po zalogowaniu) poprzez zakładkę Kontakt w profilu na Forum Wizaz.pl. Opcjonalnie Użytkownik może wysłać do Właściciela mailem (wizaz@wizaz.pl) dyspozycję usunięcia konta (z e-maila, na który zostało zarejestrowane konto).

 3. Użytkownik, który rozwiązuje umowę powinien być świadomy możliwości bezpowrotnego usunięcia danych.

 4. Usunięcie lub zablokowanie konta Użytkownika Serwisu może także nastąpić przez Właściciela w przypadku kont Użytkowników naruszających prawo lub Regulamin, w tym w przypadku otrzymania przez Właściciela urzędowego lub wiarygodnego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych w Serwisu przez Użytkownika.

 5. W konsekwencji usunięcia konta, nazwa Użytkownika oraz jego hasło dostępu ulegają dezaktywacji.

 6. Właściciel może zarchiwizować dane gromadzone w ramach Serwisu, zgodnie z wymogami prawa.

 7. Usunięcie konta nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych Użytkownika ze zbioru danych przetwarzanego przez Właściciela. Po usunięciu lub zablokowaniu konta, Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu,
  • wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 8. W konsekwencji usunięcia konta, konto przestaje być dostępne a profil Użytkownika przestaje się wyświetlać innym Użytkownikom.

 9. Zależy nam na nieusuwaniu postów i komentarzy, żeby nie wprowadzać chaosu do dawnych dyskusji. Jeżeli jednak Użytkownik chciałby usunąć również całość lub część swoich treści, prosimy o kontakt z Właścicielem w celu odrębnego wypowiedzenia licencji prawnoautorskiej.

 10. Wypowiedzenie licencji może być przesłane Właścicielowi mailem (wizaz@wizaz.pl) lub pocztą (Wizaż, Edipresse Polska, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa) i stosuje się do niego art. 68.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 11
Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być składane Właścicielowi na adres e-mail wizaz@wizaz.pl lub pisemnie, na adres Właściciela.

 2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który Użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.

 3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 21 dni i przesłana tą samą drogą.

 4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Data wejścia w życie regulaminu: 3.01.2017.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.

 3. Wszelkie niewłaściwe lub naganne treści i zachowania, z którymi Użytkownik zetknął się w Serwisie, można zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego lub za pomocą wbudowanego w Serwis narzędzia raportowania treści.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Edipresse Polska SA ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, mail wizaz@wizaz.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług płatnych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

W przypadku korzystania z Serwisu w wersji bezpłatnej kwestia płatności jest bezprzedmiotowa.

USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, formularz nie jest obowiązkowy)

- Adresat: Edipresse Polska SA, ul. Wiejska19, 00-480 Warszawa, mail wizaz@wizaz.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Newsletter