Regulamin obowiązuje od dnia 2024.07.25
Poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do dnia 2024.07.25 znajduje się tutaj.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WIZAZ.PL

§1

Niniejszy Regulamin został udostępniony pod adresem: https://wizaz.pl/regulamin bezpłatnie, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, a w szczególności zasady:

 1. przeglądania Treści udostępnionych w Serwisie, w tym Treści Użytkowników,
 2. dokonywania Rejestracji,
 3. prowadzenia Kont użytkowników,
 4. korzystania z Kodów rabatowych,
 5. korzystania z Forum,
 6. korzystania z newslettera,
 7. kontaktowania się z innymi Użytkownikami,
 8. publikowania Treści Użytkowników,
 9. weryfikacji przez Administratora Treści Użytkowników,
 10. zgłaszania Administratorowi Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem,
 11. działań podejmowanych przez Administratora w przypadku uzyskania faktycznej wiedzy o Treściach nielegalnych lub Treściach niezgodnych z Regulaminem,
 12. wnoszenia i rozpatrywania skarg na decyzje Administratora podjęte w związku z uzyskaniem faktycznej wiedzy o Treściach nielegalnych lub Treściach niezgodnych z Regulaminem,
 13. postępowania w stosunku do Użytkowników często publikujących Treści oczywiście nielegalne treści lub Treści oczywiście niezgodne z Regulaminem oraz osób i podmiotów, które często dokonują oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg,
 14. uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika,
 15. wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta użytkownika,
 16. odpowiedzialności Administratora za zgodność oferowanych usług z umową,
 17. składania i rozpatrywania reklamacji.

Niektóre z usług Serwisu, ze względu na ich specyfikę mogą być dodatkowo regulowane przez odrębne regulaminy szczegółowe dołączone do niniejszego Regulaminu, jako jego załączniki lub udostępniane Użytkownikom przez Administratora w Serwisie każdorazowo przed skorzystaniem z danej usługi.

Użytkownicy, a także wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisu mogą skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany pod tym adresem.

Usługi świadczone w Serwisie takie jak:

 1. prowadzenie Konta użytkownika,
 2. Forum,
 3. Katalog KWC,

mają charakter usług pośrednich, które polegają na przechowywaniu i publicznym rozpowszechnianiu informacji przez Administratora, na żądanie Użytkownika. Do ww. usług, oprócz postanowień niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają również odpowiednie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych).

§2
SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Administrator Burda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym: 44 691 550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 2. Formularz skarg – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca zaskarżenie decyzji Administratora podjętej w stosunku do Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem.
 3. Formularz zgłoszeń - funkcjonalność Serwisu umożliwiająca zgłoszenie Administratorowi Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem.
 4. Forum – część Serwisu służąca Użytkownikom do publikowania Treści Użytkowników, wymiany poglądów i opinii.
 5. Katalog KWC - funkcjonalność Serwisu, uregulowana na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego pod adresem: https://wizaz.pl/kosmetyki/regulamin oraz dołączonego jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Klub recenzentki – funkcjonalność Serwisu, uregulowana na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego pod adresem https://wizaz.pl/kosmetyki/klub-recenzentki/regulamin oraz dołączonego jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
 7. Konkursy – działania organizowane przez Administratora każdorazowo na podstawie odrębnego regulaminu.
 8. Kod rabatowy - strona zawierająca kody rabatowe oraz promocje tworzone przez osoby trzecie (sklepy internetowe) prowadzona przez Picodi.com S.A. na rzecz Administratora, dostępna pod adresem https://kodyrabatowe.wizaz.pl/. Do usług świadczonych w ramach tego serwisu zastosowanie ma również regulamin Picodi.com S.A. dostępny pod adresem https://www.picodi.com/pl/strony/terms oraz polityka prywatności Picodi.com S.A. dostępna pod adresem https://www.picodi.com/pl/strony/privacy. Picodi.com S.A. oraz Administrator działają jako odrębni administratorzy danych osobowych użytkowników korzystających z ww. strony.
 9. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsument.
 10. Konto użytkownika – oznaczony wybranym loginem (stanowiącym jednocześnie nick Użytkownika), adresem email i hasłem podanym przez Użytkownika (w przypadku rejestracji poprzez Serwis) lub oznaczony wybranym przez Użytkownika loginem (w przypadku rejestracji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook) zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w Serwisie. Założenie Konta użytkownika wymaga dokonania Rejestracji.
 11. Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności Użytkowników oraz odwiedzających Serwis.
 12. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 13. Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 14. Serwis – strona internetowa wizaz.pl wraz z subdomenami.
 15. Treści – treści opublikowane przez Administratora w Serwisie.
 16. Treści Użytkowników - treści publikowane przez poszczególnych Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu, tj.: informacje o Użytkowniku w ramach Konta użytkownika, wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom, posty na Forum oraz recenzje i zdjęcia publikowane w Katalogu KWC.
 17. Treści nielegalne - Treści Użytkowników, które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Przykładowy katalog Treści nielegalnych został określony w § 3 ust. 12.
 18. Treści niezgodne z Regulaminem - Treści Użytkowników, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Katalog Treści niezgodnych z Regulaminem został określony w § 3 ust. 13.
 19. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i posiada Konto użytkownika lub zarejestrowała się za pośrednictwem serwisu Facebook. W przypadku osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych do dokonania Rejestracji potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

§3
INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, Android, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. W celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności zaleca się regularną aktualizację systemów operacyjnych oraz przeglądarek.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet pomimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,
  2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje i wysyłające je autorowi programu,
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),
  4. programy szpiegujące (spyware),
  5. spam,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.
 4. W celu ograniczenia powyższych zagrożeń, urządzenia elektroniczne wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 5. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
  1. zapory sieciowe,
  2. regularna aktualizacja oprogramowania,
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
  5. szyfrowanie transmisji danych,
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
  7. używanie legalnych programów i aplikacji,
  8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 6. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisie może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej.
 7. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej m.in. na:
  1. uzyskaniu dostępu do Treści oraz Treści Użytkowników, za wyjątkiem zdjęć opublikowanych przez Użytkowników na Forum,
  2. możliwości zgłoszenia Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem,
  3. możliwości złożenia skargi na decyzję Administratora podjętą w związku z uzyskaniem faktycznej wiedzy o Treściach nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem,
  4. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych,
  5. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu niewymagających Rejestracji.
 8. Dokonanie Rejestracji jest nieodpłatne. Wraz z dokonaniem Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej m.in. na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. uzyskaniu dostępu do zdjęć opublikowanych przez Użytkowników na Forum,
  3. możliwości publikowania Treści Użytkowników,
  4. możliwości udziału w Konkursach,
  5. możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Klubu recenzentki,
  6. możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Katalogu KWC,
  7. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji.
 9. Każda osoba korzystająca z Serwisu ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu koszt połączenia z serwerem, na którym znajduje się Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisu.
 10. W ramach korzystania z Serwisu zabronione są następujące aktywności:
  1. dostarczanie Treści nielegalnych oraz Treści niezgodnych z Regulaminem,
  2. zakłócanie prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
  3. wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia reklamy,
  4. wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z przeznaczeniem Serwisu,
  5. wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z prawem,
  6. stwarzanie zagrożenia dla innych Użytkowników oraz innych osób,
  7. rozsyłanie reklam i spamu,
  8. działania polegające na wielokrotnym przesyłaniu formularzy udostępnionych w Serwisach, używanie botów i innych zautomatyzowanych narzędzi,
  9. zakładanie wielu Kont użytkowników.
 11. W przypadku stwierdzenia ww. aktywności, Administrator ma prawo podjąć decyzję o nałożeniu ograniczeń określonych w § 7 ust. 1.
 12. Treści nielegalne to Treści Użytkowników, które są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Za Treści nielegalne uznaje się m.in. treści:
  1. nawołujące do przemocy lub pochwalające przemoc,
  2. nawołujące lub pochwalające popełnianie przestępstw,
  3. propagujące ustrój totalitarny,
  4. nawołujące lub pochwalające nienawiść lub przemoc na tle seksualnym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym, narodowościowym lub z powodu przynależności płciowej,
  5. naruszające prawa innych osób, w szczególności prawa własności intelektualnej,
  6. naruszające dobra osobiste innych osób, w szczególności treści pomawiające lub znieważające,
  7. naruszające prawa do wizerunku innych osób,
  8. zagrażające życiu, zdrowiu lub porządkowi publicznemu.

Powyższe wyliczenie jest przykładowe i nie ma charakteru wyczerpującego.

 1. Za Treści niezgodne z Regulaminem uznaje się:
  1. treści zawierające przekazy reklamowe, informacje handlowe, marketingowe i promocyjne,
  2. treści zawierające linki do zewnętrznych stron, na których promowane są produkty lub usługi,
  3. treści zawierające spam,
  4. treści stanowiące oferty pracy lub oferty podjęcia pracy,
  5. treści drastyczne,
  6. treści posiadające charakter pornograficzny lub erotyczny,
  7. treści prezentujące samookaleczanie lub zachęcające do samookaleczania lub samobójstwa,
  8. treści zawierające słowa obelżywe i wulgaryzmy,
  9. treści zawierające dane osobowe innej osoby niż Użytkownika,
  10. treści zawierające uprzedzenia na tle seksualnym, rasowym, etnicznym, wyznaniowym, narodowościowym lub z powodu przynależności płciowej,
  11. treści obrażające uczucia religijne,
  12. treści wprowadzające lub mogące wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  13. treści niezgodne z tematyką danej usługi, wątku tematycznego lub grupy zainteresowań,
  14. treści i działania niezgodne z Regulaminem publikowania w Katalogu KWC,
  15. treści i działania niezgodne z Netykietą Forum.
 2. Administrator ma prawo do weryfikowania Treści Użytkowników pod kątem zgodności z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Weryfikacja odbywa się w sposób manualny.
 3. W przypadku uzyskania faktycznej wiedzy, że określone Treści Użytkownika stanowią Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem Administrator ma prawo podjąć decyzję o nałożeniu ograniczeń określonych w § 7 ust. 1. Administrator poinformuje takiego Użytkownika o swojej decyzji i przedstawi mu uzasadnienie. Użytkownikowi, przysługuje prawo do wniesienia skargi zgodnie z § 8 poniżej oraz prawo odwołania się do wybranego pozasądowego organu rozstrzygania sporów certyfikowanego przez Koordynatora ds. usług cyfrowych lub zaskarżenia decyzji do sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, jeśli:
  1. nie ma faktycznej wiedzy o Treściach nielegalnych lub nielegalnej działalności Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o obecności w Serwisie Treści nielegalnych lub nielegalnej działalności Użytkownika; lub
  2. podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Treści nielegalnych, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

§4
REJESTRACJA

 1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, jak również pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może także zarejestrować się z wykorzystaniem swojego konta w serwisie Facebook. Po wybraniu opcji logowania przez Facebook, Użytkownik loguje się do swojego konta w serwisie Facebook, jest następnie proszony o wyrażenie zgody na uzyskanie przez Administratora dostępu do określonych danych. Dane te zostaną wykorzystane do utworzenia Konta użytkownika. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania rejestracji za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość, z prośbą o potwierdzenie Rejestracji. Aktywacja Konta użytkownika następuje w takim wypadku poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przysłany w wiadomości. Usługę aktywacji Konta użytkownika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do swojego Konta użytkownika. Po dokonaniu Rejestracji za pośrednictwem Serwisu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – loginu Użytkownika oraz wybranego hasła. W przypadku zarejestrowania się przy użyciu swojego konta w serwisie Facebook każdorazowe logowanie odbywa się za pośrednictwem loginu używanego w serwisie Facebook.
 2. Użytkownik może uzupełnić swoje Konto użytkownika informacjami o sobie, jak również dołączyć zdjęcie. Informacje, zdjęcie, jak również inne dane podane w formularzu Rejestracji będą widoczne publicznie również dla osób korzystających z Serwisu, które nie posiadają Konta użytkownika.
 3. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto użytkownika. Niedozwolone jest udostępnianie Konta użytkownika osobom trzecim.

§5
ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może usunąć Konto użytkownika w wybranym przez siebie momencie. W tym celu należy skorzystać z serwisu mojedane.burdamedia.pl, gdzie po uzyskaniu dostępu Użytkownik będzie mógł samodzielnie złożyć żądanie usunięcia Konta użytkownika. Użytkownik może także złożyć żądanie usunięcia konta pisząc wiadomość na adres: wizaz@burdamedia.pl wyłącznie wysyłając takie żądanie z adresu email, którym posłużył się przy zakładaniu Konta użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o realizacji żądania.
 3. Usunięcie Konta użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie. Konto zostanie usunięte niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia jego usunięcia przez serwis mojedane.burdamedia.pl oraz do 14 dni od momentu zlecenia jego usunięcia za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres wizaz@burdamedia.pl.
 4. Wypowiedzenie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie pozostaje bez wpływu na obowiązywanie licencji do Treści Użytkownika udzielonych na podstawie § 13 poniżej, jak również bez wpływu na licencje do opinii i innych treści udzielanych w ramach Klubu recenzentki. W wypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie, Treści Użytkownika na stronie Serwisu są anonimizowane. Wypowiedzenie licencji do Treści Użytkownika następuje w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zaś wypowiedzenie licencji do opinii i innych treści, udzielonych w ramach Klubu recenzentki następuje w terminach określonych w regulaminie Klubu recenzentki.
 5. Administrator może wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika lub innych usług w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu świadczenia danej usługi. W takich przypadkach Administratora obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 6. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Formularz odstąpienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Prawo to nie przysługuje Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami.
 7. Dla zachowania terminu 14 dni, Konsument powinien przesłać oświadczenie przed jego upływem na adres email wizaz@burdamedia.pllub listownie na adres siedziby Administratora. W przypadku wysłania oświadczenia na adres mailowy wskazany w zdaniu poprzedzającym Administrator prześle Konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 9. Usługi świadczone w Serwisie mogą polegać na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług w pełni na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje, jeżeli: i) Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; lub ii) za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Konsumentowi potwierdzenie.
 10. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność oferowanych usług z umową na zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Jeżeli dana usługa świadczona przez Administratora w ramach Serwisu na rzecz Konsumenta stanowi usługę cyfrową, a Administrator nie dostarczył tej usługi cyfrowej Konsumentowi, Konsument wzywa go do jej dostarczenia. W takim przypadku, jeżeli Administrator nie dostarczy usługi cyfrowej niezwłocznie od otrzymania wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Konsumenta i Administratora terminie, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Konsument może również odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia usługi cyfrowej, jeżeli: i) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że Administrator nie dostarczy usługi cyfrowej lub ii) Konsument i Administrator uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Administrator nie dostarczył jej w tym terminie.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Konsumenta za brak zgodności usługi cyfrowej z umową w przypadku, gdy: i) Konsument nie ma dostępu lub ma znacznie ograniczony dostęp do sieci internetowej; ii) nienależyta jakość usługi cyfrowej jest spowodowana przyczynami leżącymi po stronie dostawcy usługi dostępu do sieci internetowej, z której korzysta Konsument; iii) nienależyta jakość usług spowodowana jest właściwościami używanych przez Użytkownika urządzeń i sprzętu komputerowego; iv) dostarczył Konsumentowi aktualizację usługi i poinformował o potrzebnie oraz konsekwencjach jej niezainstalowania; v) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora. Pkt. iv) i v) dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy ze względu na właściwości techniczne świadczonej usługi, przepisy zobowiązują Administratora do informowania Konsumenta i dostarczania mu aktualizacji usługi.
 13. Jeżeli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, a nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 12 powyżej, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową.
 14. W przypadku niezgodności usługi cyfrowej z umową Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy: i) doprowadzenie do zgodności treści usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; ii) Administrator nie doprowadził usługi cyfrowej do zgodności z umową, iii) brak zgodności usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić usługę cyfrową do zgodności z umową; iv) brak zgodności usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości doprowadzenia jej do zgodności z umową; v) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 15. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą zamieszczać Treści Użytkowników, które mogą stanowić indywidualne oceny, opinie oraz recenzje określonych produktów. Administrator nie gwarantuje prawdziwości informacji opublikowanych przez Użytkowników oraz ich przydatności dla odwiedzających Serwis, wszelkie decyzje podejmowane na podstawie Treści Użytkowników stanowiących oceny, opinie lub recenzje dokonywane są na własną odpowiedzialność podejmujących te decyzje.
 16. Serwis nie służy do zawierania umów na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.

§6
ZGŁASZANIE TREŚCI NIELEGALNYCH LUB TREŚCI NIEZGODNYCH Z REGULAMINEM

 1. Każdy ma prawo zgłosić Administratorowi Treści Użytkowników, które uważa za Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem. Zgłoszeń można dokonywać nieodpłatne, drogą elektroniczną, za pomocą dedykowanej funkcjonalności znajdującej się obok Treści Użytkownika (jeżeli taka funkcjonalność została udostępniona) lub za pomocą Formularza zgłoszeń udostępnionego pod tym
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zgłaszający uważa, że określone Treści Użytkownika stanowią Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem,
  2. wskazanie dokładnej, elektronicznej lokalizacji Treści Użytkownika, którą zgłaszający uważa za Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem (np. dokładny adres URL, informacje umożliwiające identyfikację tych treści),
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail zgłaszającego,
  4. oświadczenie potwierdzające, że zgłoszenie dokonywane jest w dobrej wierze oraz, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
 3. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego, Administrator niezwłocznie prześle mu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera:
  1. danych umożliwiających zlokalizowanie Treści Użytkownika, którą zgłaszający uważa za Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem; lub
  2. innych danych, które pozwalają Administratorowi działającemu z należytą starannością na stwierdzenie nielegalnego charakteru określonych Treści Użytkownika lub działalności Użytkownika,

Administrator może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia, jeżeli zgłaszający pozostawił elektroniczne dane kontaktowe.

 1. Jeżeli zgłaszający nie uzupełni zgłoszenia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wezwania, Administrator ma prawo pozostawić je bez rozpoznania. Administrator ma prawo pozostawić zgłoszenie bez rozpoznania również wtedy, gdy nie zawiera ono ani danych, o których mowa w ust. 4 ani elektronicznych danych kontaktowych zgłaszającego.
 2. Administrator rozpatruje zgłoszenie w sposób obiektywny, niearbitralny, z zachowaniem należytej staranności oraz podejmuje decyzję w zakresie dalszego postępowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego, Administrator może zażądać od niego dodatkowych informacji lub dokumentów w celu potwierdzenia posiadania określonych praw (np. praw własności intelektualnej).
 3. W odpowiedzi na zgłoszenie Administrator może podjąć decyzję o nałożeniu ograniczeń o których mowa § 7 ust. 1 lub zdecydować o niepodejmowaniu żadnych działań w przypadku, gdy uzna, że Treści Użytkownika będące przedmiotem zgłoszenia nie stanowią Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem.
 4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego Administrator niezwłocznie poinformuje go o swojej decyzji i przedstawi uzasadnienie wraz informacjami na temat możliwości odwołania się na zasadach określonych w § 8, do wybranego pozasądowego organu rozstrzygania sporów certyfikowanego przez Koordynatora ds. usług cyfrowych lub zaskarżenia decyzji do sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownika - autora Treści Użytkownika, której dotyczy zgłoszenie Administrator poinformuje o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem i wskazaniem sposobu odwołania, wyłącznie w przypadku nałożenia ograniczeń wskazanych w § 7 ust. 1.
 5. Uzasadnienia nie wymaga decyzja Administratora o nałożeniu ograniczeń, o których mowa w § 7 ust. 1, jeżeli Treści użytkownika stanowią treści handlowe o dużej objętości (np. spamerskie, boty lub fałszywe konta itp.), które wprowadzają w błąd.
 6. Administrator nie korzysta zautomatyzowanych środków na potrzeby rozpatrywania zgłoszeń lub podejmowania decyzji.

§7
DZIAŁANIA I OGRANICZENIA NAKŁADANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika stanowią Treści nielegalne lub Treści niezgodne z Regulaminem, Administrator może podjąć decyzję o nałożeniu następujących ograniczeń:
  1. odmowa publikacji, ograniczenie widoczności/usunięcie określonej Treści Użytkownika lub jej części,
  2. zablokowanie Konta użytkownika na określony czas,
  3. zablokowanie Konta użytkownika na stałe.
 2. Zastosowanie ww. ograniczeń może być poprzedzone otrzymaniem upomnienia lub ostrzeżenia od Administratora.
 3. Zablokowanie Konta użytkownika oznacza, że Użytkownikowi uniemożliwione zostanie publikowanie Treści Użytkownika w ramach Forum oraz katalogu KWC, udział w Konkursach oraz udział w akcjach i testach organizowanych w ramach Klubu recenzentki przez określony przez Administratora czas lub na stałe.
 4. Wybór ograniczenia i czas jego trwania zależy od okoliczności konkretnego przypadku m.in. charakteru Treści nielegalnych lub Treści niezgodnych z Regulaminem, wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik, częstotliwości dokonywania naruszeń, liczby wcześniejszych upomnień lub ostrzeżeń, itp.
 5. Dodatkowe informacje na temat Treści nielegalnych, Treści niezgodnych z Regulaminem i zachowań Użytkownika, które mogą wpływać na wybór ograniczenia, znajdują się w Regulaminie publikowania w Katalogu KWC oraz Netykiecie Forum.

§8
WNOSZENIE SKARG NA DECYZJE ADMINISTRATORA. ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG

 1. Prawo do złożenia skargi na decyzje wydane przez Administratora, o których mowa § 7 ust. 1 mają:
  1. osoby i podmioty, które dokonały zgłoszenia,
  2. Użytkownicy – autorzy Treści Użytkowników, które były przedmiotem zgłoszenia,
  3. Użytkownicy - autorzy Treści Użytkowników, co do których decyzje zostały podjęte w wyniku weryfikacji Administratora, o której mowa w § 3 ust. 14.
 2. Wniesienie skargi jest nieodpłatne i następuje drogą elektroniczną za pomocą Formularza skarg udostępnionego pod tym Wniesienie skargi jest możliwe przez 6 miesięcy po otrzymaniu decyzji Administratora.
 3. Skarga powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail skarżącego,
  2. dane umożliwiające identyfikację decyzji, której dotyczy skarga,
  3. uzasadnienie powodów, dla których w opinii skarżącego decyzja Administratora była błędna i powinna zostać zmieniona.
 4. W przypadku, gdy skarga nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności nie zawiera danych umożliwiających zidentyfikowanie decyzji, której dotyczy, Administrator może zwrócić się do skarżącego z prośbą o uzupełnienie skargi, jeżeli skarżący pozostawił elektroniczne dane kontaktowe. Jeżeli skarżący nie uzupełni skargi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Administratora, Administrator ma prawo pozostawić skargę się bez rozpoznania. Administrator ma prawo pozostawić skargę bez rozpoznania również wtedy, gdy nie zawiera ona ani danych umożliwiających zidentyfikowanie decyzji, której dotyczy, ani elektronicznych danych kontaktowych skarżącego.
 5. Administrator rozpatruje skargę w sposób obiektywny, niearbitralny oraz z zachowaniem należytej staranności w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Po rozpatrzeniu skargi Administrator może uchylić swoją wcześniejszą decyzję, jeśli:
  1. jego decyzja o niepodejmowaniu działań w odpowiedzi zgłoszenie była nieuzasadniona; lub
  2. Treści Użytkownika, wobec których została podjęta decyzja nie są Treściami nielegalnymi lub Treściami niezgodnymi z Regulaminem; lub
  3. wybór zastosowanego ograniczenia był nieuzasadniony.
 7. Jeżeli skarga zawiera elektroniczne dane kontaktowe skarżącego, Administrator niezwłocznie poinformuje go o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem oraz informacją o możliwości odwołania się od decyzji Administratora podjętej w wyniku otrzymania skargi do wybranego pozasądowego organu rozstrzygania sporów certyfikowanego przez Koordynatora ds. usług cyfrowych lub na drodze sądowej.
 8. Administrator nie korzysta zautomatyzowanych środków na potrzeby rozpatrywania skarg lub podejmowania decyzji.

§9
CZĘSTE DOKONYWANIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNYCH ZGŁOSZEŃ I CZĘSTE WNOSZENIE OCZYWIŚCIE BEZZASADNYCH SKARG

 1. Administrator ma prawo zawiesić na rozsądny okres rozpatrywanie zgłoszeń lub skarg wobec osób lub podmiotów dokonujących częstych, oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg.
 2. Przed zawieszeniem rozpatrywania zgłoszeń lub skarg Administrator wyda takim osobom lub podmiotom ostrzeżenie zawierające informację o tym jakie kryteria oceny doprowadziły do uznania zgłoszeń lub skarg za oczywiście bezzasadne i składane często.
 3. Administrator podejmuje decyzje, o których mowa w ust. 1 w sposób obiektywny, z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów i okoliczności wynikających z informacji dostępnych dla Administratora, m.in. z uwzględnieniem:
  1. liczby bezwzględnej oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg, które zostały dokonane lub wniesione w danym okresie,
  2. względnego stosunku takiej liczby do całkowitej liczby zgłoszeń lub skarg odpowiednio przekazanych lub dokonanych w danym okresie,
  3. ciężaru nadużywania,
  4. zamiaru osoby lub podmiotu zgłaszającego lub skarżącego, jeżeli można go określić.
 4. Zgłaszającym i skarżącym, o których mowa w niniejszym § 9 przysługuje prawo do wniesienia skargi zgodnie z § 8 powyżej oraz prawo odwołania się do wybranego pozasądowego organu rozstrzygania sporów certyfikowanego przez Koordynatora ds. usług cyfrowych lub zaskarżenia decyzji do sądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§10
REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisu, usługami dostępnymi w Serwisie mogą być składane elektronicznie na adres wizaz@burdamedia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 5. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 10 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§11
DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

 1. Osoba korzystająca z Serwisu może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów zawierających powiadomienia o publikacjach pojawiających się w Serwisie oraz informacje reklamowe od Administratora i od partnerów, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej osoby korzystającej z Serwisu (powiadomienia WebPush). Powiadomienia WebPush są wysyłane do przeglądarki internetowej osoby korzystającej z Serwisu wyłącznie po wyrażeniu przez nią zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na komunikacie wyświetlonym przez przeglądarkę internetową.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies, innych podobnych technologii, a także niepowtarzalnych identyfikatorów i technologii nieopartych na plikach cookies znajdują się tutaj.

§12
FORUM

 1. Na Forum mogą publikować jedynie Użytkownicy.
 2. Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie Treści Użytkownika.

§13
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. WIZERUNEK

 1. Prawa autorskie do Treści umieszczanych przez Administratora w Serwisie, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Serwisu podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub osobom trzecim.
 2. Jeżeli Treści Użytkownika stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to z chwilą umieszczenia Treści Użytkownika w Serwisie Użytkownik udziela Administratorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Treści Użytkownika, na polach eksploatacji obejmujących rozpowszechnienie poprzez publiczne wyświetlenie i udostępnienie oraz zwielokrotnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Ponadto Użytkownik zezwala Administratorowi na nieodpłatne wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Treści Użytkownika z prawem dalszego udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Treści Użytkownika, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Administrator jest również uprawniony do modyfikowania, dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych w Treściach Użytkownika, a także łączenia Treści Użytkownika z innymi treściami lub utworami (np. pochodzącymi od innych Użytkowników lub Administratora).
 3. Użytkownik publikujący w Serwisie zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika lub wizerunek osób trzecich oświadcza i potwierdza, że osoby te udzieliły stosownych zgód na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez niego Treści Użytkownika.
 5. Warunki licencji do opinii i innych treści udzielanych w ramach Klubu recenzentki zostały określone odrębnie, w regulaminie Klubu recenzentki.

§14
NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera, polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego Administratora i podmiotów z grupy Administratora, informacji handlowych, o promocjach, akcjach, konkursach, wybranych artykułach, zmianach funkcjonalności Serwisu na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego partnerów biznesowych Administratora, informacji handlowych, o promocjach, akcjach, konkursach, rabatach i innych informacji pochodzących od partnera biznesowego Administratora, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Subskrypcja każdego newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów lub w inny sposób wyrażenie zgody na jego otrzymywanie.
 4. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna, świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie poprzez kliknięcie w link w stopce wiadomości przesłanej w ramach newslettera, odznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia” lub wysyłając żądanie na adres email: wizaz@burdamedia.pl

§15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treści dostępne w ramach Katalogu KWC mogą być prezentowane w oparciu o domyślne mechanizmy rekomendujące oraz sortujące pod kątem określonych kryteriów. Prezentacja określonych produktów oraz recenzji jak również kolejność ich wyświetlania na stronie głównej Katalogu KWC, listingach produktowych, kartach produktów i innych podstronach może zależeć od wymienionych poniżej kryteriów. Szczegółowe informacje o sposobie prezentowania i rekomendowania określonych treści w ramach Katalogu KWC mogą być również każdorazowo publikowane bezpośrednio przy tych treściach.
  1. produkty - kryteria wpływające na pozycjonowanie:
   • popularność produktu (liczona na podstawie: liczba wyświetleń strony produktu, liczba recenzji, liczba interakcji użytkowników z produktem, średnia ocena produktu)
   • data dodania produktu do Katalogu KWC,
   • cechy produktu (np. formuła, właściwości, konsystencja, itp.),
   • nazwa producenta, marki produktu,
   • liczba recenzji,
   • średnia ocena produktu,
   • liczba oznaczeń produktu jako „HIT”,
   • liczba oznaczeń produktu „Kupi ponownie”,
   • nagrody przyznane produktowi oraz daty przyznania nagród,
   • dostępność ofert na produkt w prezentowanej porównywarce cen,
   • rekomendacje redakcji Katalogu KWC dotyczące produktów lub marek,
   • fakt zawarcia przez Administratora umowy świadczenia usług polegających na wyróżnieniu określonych produktów lub zwiększenia ich widoczności.
  2. recenzje produktów - kryteria wpływające na pozycjonowanie:
   • osoba dodająca recenzję (np. top recenzentka, redakcja Wizaż, itp.),
   • data dodania recenzji,
   • długość recenzji,
   • treść recenzji (np. występowanie określonych słów kluczowych),
   • informacja o zdjęciach lub filmach zawartych w recenzji,
   • liczba osób, które uznały recenzję za pomocną,
   • czas używania recenzowanego produktu i liczba zużytych opakowań,
   • ocena przyznana produktowi przez recenzenta,
   • rekomendacje redakcji Katalogu KWC,
   • fakt, że opinia ma charakter sponsorowany.
 2. W ramach Katalogu KWC Administrator udostępnia wyszukiwarkę umożliwiającą samodzielne wyszukiwanie informacji na podstawie frazy tekstowej wprowadzonej indywidualnie przez każdą osobę, która chce wyszukać informacje w serwisie. W takim wypadku informacje prezentowane w wynikach wyszukiwania oraz ich kolejność opierają się na analizie podobieństwa wyszukiwanej przez osobę frazy tekstowej do nazwy produktu, kategorii asortymentowej, nazwy marki lub producenta produktów lub innych parametrów produktu.
 3. W ramach Katalogu KWC Administrator może również udostępniać funkcjonalności umożliwiające samodzielne sortowanie i filtrowanie informacji pod kątem określonych kryteriów przyjętych indywidualnie przez każdą osobę, która chce wyszukać odpowiednie informacje. Mogą być to m.in. następujące kryteria: średnia ocena, liczba recenzji, liczba „hitów”, data dodania produktu, popularność (liczona na podstawie: liczba wyświetleń strony produktu, liczba recenzji, liczba interakcji użytkowników z produktem, średnia ocena produktu), nowości, najwięcej hitów, najwyżej/najniżej oceniane, najwięcej/najmniej recenzji, przyznane nagrody, marka, producent, cechy użytkowe produktów np. formuła, opakowanie, skład, właściwości, konsystencja, typ cery, typ skóry, skóra głowy, rodzaj włosów, kolor włosów, SPF, poziom krycia, wykończenie (np. cieni do powiek), kolor (np. kredki), wykonanie (np. akcesoriów), itp. W zależności od przyjętych kryteriów sortowania i filtrowania pozycja i widoczność określonych informacji może ulec zmianie.
 4. Informacje dostępne w ramach Forum mogą być prezentowane w oparciu o domyślne mechanizmy sortujące pod kątem określonych kryteriów. Przyjęte kryteria mogą wpływać na pozycjonowanie informacji według:
  1. daty ich dodania (np. data dodania wątku/odpowiedzi na Forum),
  2. liczby interakcji z określoną informacją (np.: liczba odpowiedzi w wątku na Forum itp.),
  3. popularności (np.: liczba gwiazdek przyznanych wątkowi na Forum),
  4. liczby wyświetleń,
  5. informacji według określonej kategorii (np. wątki zamknięte, redakcyjne, z załącznikami, itp.).
 5. W ramach Forum Administrator może udostępniać również funkcjonalności umożliwiające samodzielne wyszukiwanie i sortowanie informacji pod kątem określonych kryteriów przyjętych indywidualnie przez każdą osobę, która chce wyszukać odpowiednie informacje. Mogą być to m.in. następujące kryteria: wątek, fraza, nazwa Użytkownika, data - zakresy dat i okresów, trafność, tytuł, liczba odpowiedzi, liczba wyświetleń. W zależności od przyjętych kryteriów sortowania pozycja i widoczność określonych informacji może ulec zmianie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany usługi, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę: i) niedostateczna jakość techniczna usługi uniemożliwiająca jej prawidłowe udostępnianie; ii) reorganizacja działalności gospodarczej Administratora bez względu na jej powód; iii) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwis, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; iv) zmiana parametrów technicznych lub technologii świadczonych usług, w tym konieczność dostosowania usług do nowego środowiska technicznego; v) konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i usług; vi) konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi lub z obowiązującymi przepisami prawa; vii) dodanie nowych usług i rozwijanie usług istniejących; viii) zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług spowodowanej względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; ix) działanie siły wyższej.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w przypadku: i) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwis, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, ii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, iii) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany cen usług świadczonych w Serwisie lub z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
 8. O zmianach Usług lub Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany przez Administratora minimum na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu. Informacja o zmianie Usług lub Regulaminu wraz z ich nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu. Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 9. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora. Użytkownikowi, który nie akceptuje zmian Usług lub treści Regulaminu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta użytkownika.
 10. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi Użytkowników o planowanej przerwie w działaniu Serwisu, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług.
 11. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KLUBU RECENZENTKI

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu o postanowienia odnoszące się wyłącznie do Klubu recenzentki. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu.

§1
SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:

 1. Akcja– konkurs, organizowany przez Organizatora, stanowiący etap rekrutacji Testerek do Testu. Organizator przesyła informacje o nowych Akcjach na adres email Recenzentki oraz zamieszcza ogłoszenia na Stronie internetowej.
 2. Katalog KWC – lista kosmetyków wraz z recenzjami dostępna na Stronie internetowej.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, zlecająca Organizatorowi przeprowadzenie Testu lub innej akcji marketingowej.
 4. Odpowiedzi udzielane w ankiecie – wszelkie treści udostępnianie przez Testerkę na potrzeby wypełnienia ankiety przesłanej jej przez Organizatora po Teście, w tym Opinia.
 5. OrganizatorBurda Media Polska sp. z o.o., - z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym: 44 691 550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729.
 6. Opinia – opinia o Produkcie wystawiana przez Testerkę po przetestowaniu Produktu.
 7. Produkt lub Produkty– produkt lub produkty ufundowane przez Klienta, stanowiące nagrody na etapie Akcji.
 8. Recenzentka– osoba fizyczna, która posiada Konto użytkownika w serwisie wizaz.pl oraz wyraziła zgodę na uczestniczenie w Klubie recenzentki.
 9. Regulamin Klubu recenzentki- niniejszy regulamin, dostępny w siedzibie Organizatora i na https://wizaz.pl/regulamin/
 10. Strona internetowa– strona internetowa Klubu recenzentki prowadzona przez Organizatora pod adresem: https://wizaz.pl/kosmetyki/klub-recenzentki/
 11. Test– akcja marketingowa prowadzona przez Organizatora na zlecenie Klienta polegające na testowaniu Produktu przez Testerki. Celem etapu Testu jest poznanie opinii Testerek o Produktach.
 12. Testerka – Recenzentka, która została wybrana przez Organizatora na etapie Akcji do wzięcia udziału w danym Teście.

§2
ZASADY PROWADZENIA AKCJI. WYBÓR TESTEREK

 1. Udział w Akcji i Teście może wziąć wyłącznie Recenzentka pełnoletnia, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która spełnia warunki opisane w ust. 7 i z zastrzeżeniem zadania kolejnego. Organizator Akcji zastrzega, że oprócz warunków wskazanych w ust. 7 poniżej, w zależności od rodzaju Produktu, udział w Akcji i Teście wymagać może również spełnienia dodatkowych kryteriów, określonych każdorazowo przez Organizatora.
 2. W Akcji i Teście nie może brać udziału pracownik, przedstawiciel, współpracownik i członek organów Organizatora lub Klienta, jak również podmiotów z nimi powiązanych i członków ich rodzin. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
 3. W jednej Akcji można wziąć udział tylko jeden raz – tj. przesłać jeden formularz zgłoszeniowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcjach i Testach osób, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności osób, które:
  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
  2. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej lub różne adresy poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych osób,
  3. nie mają ukończonych 18 lat lub pełnej zdolności do czynności prawnych lub nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski,
  4. podejmowały lub podejmują próby użycia jakichkolwiek techniki złamania lub obejścia zabezpieczeń funkcjonalności dostępnych Serwisie, wykorzystania jego luk lub wpływania w jakichkolwiek inny sposób na jego działanie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcjach i Testach osób jeżeli w stosunku do ich Opinii lub Odpowiedzi udzielanych w ankiecie zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności w zakresie naruszenia praw autorskich. Ponadto Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Akcjach i Testach osób jeżeli poweźmie w stosunku do nich uzasadnione podejrzenie lub uzyska informację, że wypełniły ankietę lub formularz, o których mowa w § 3 ust. 1 nierzetelnie, w szczególności nie dokonując testowania Produktów zgodnie z zasadami określonymi w informacji o Akcji i Teście.
 6. Organizator ma prawo przesyłać informacje o nowych Akcjach, Testach, konkursach, badaniach oraz wydarzeniach na adres email Recenzentki. Organizator może zamieszczać również ogłoszenia o dostępnych Akcjach, Testach, konkursach, badaniach oraz wydarzeniach na Stronie internetowej. Organizator informuje w szczególności o: czasie trwania Akcji i Testu, terminach zgłoszeń do Akcji, liczbie Testerek, które mogą zostać wyłonione w Akcji i tym samym wziąć udział w Teście, nazwie i opisie Produktów, które można wygrać w Akcji, przebiegu Akcji i Testu, terminie wypełniania ankiety i zamieszczania Opinii.
 7. W celu wzięcia udziału w Akcji Recenzentka powinna:
  1. zalogować się na Konto użytkownika;
  2. wybrać spośród listy dostępnych Testów znajdującej się na Stronie internetowej Test, w którym Recenzentka chce wziąć udział. Po kliknięciu w wybrany Test Recenzentka zostanie przekierowana do formularza zgłoszeniowego;
  3. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
  4. udzielić odpowiedzi na pytania otwarte stanowiące część formularza zgłoszeniowego;
  5. udzielić wymaganych zgód dot. przetwarzania danych osobowych;
  6. przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij".
 8. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi, Organizator wybierze najlepsze odpowiedzi na pytanie otwarte, w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Akcji i Teście. Przy wyborze najlepszych odpowiedzi na pytanie otwarte Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę adekwatność odpowiedzi, walory artystyczne odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Recenzentki – autorki odpowiedzi. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 9. Testerkami, zostaną Recenzentki, których odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze zgodnie z ust. 8 powyżej. Nagrody – Produkty zostaną przyznane Testerkom po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 10. Testerki zostaną powiadomione o wygranej, tj. zakwalifikowaniu się do Testu, za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, jak również poprzez umieszczenie informacji obejmującej imię, pierwszą literę nazwiska oraz miasto pod informacją o Akcji i Teście.
 11. Produkty zostaną wysłane do Testerek pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Testerki o wygranej.
 12. W przypadku nie podjęcia przez Testerkę Produktów w terminie 14 dni od dnia postawienia ich do dyspozycji Testerki, prawo do nagrody wygasa.
 13. W przypadku, jeżeli wartość każdego z Produktów nie przekroczy kwoty 2000 zł, będą one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226).
 14. W przypadku, jeżeli wartość Produktu przekroczy kwotę 2000 zł, Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Testerce Produktów, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu Klient ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Produktu, z której zostanie pobrany przez Organizatora należny podatek z tytułu wygranej.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Testerki za działanie Produktów. Testerka każdorazowo ma obowiązek zapoznać się z treścią informacji dołączonych lub zamieszczonych na opakowaniu Produktu, w tym wskazaniami i przeciwskazaniami do ich używania. W przypadku wątpliwości w zakresie stosowania danego Produktu, Testerka powinna skontaktować się ze specjalistą, w tym lekarzem lub farmaceutą. Po więcej informacji na temat działania danego Produktu Testerka może zwrócić się również do producenta Produktu pod adresem lub numerem wskazanym przez niego na opakowaniu.

§3
ZASADY PROWADZENIA TESTU

 1. Na etapie Testu Testerka testuje Produkty i przekazuje Organizatorowi swoje odczucia. W tym celu, Testerka otrzymuje za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym:
  1. link do ankiety, zawierającej m.in. pole do wpisania treści Opinii, którą powinna wypełnić w terminie wskazanym w harmonogramie Testu; albo
  2. link do formularza, zawierający m.in. pole do wpisania treści Opinii, który powinna wypełnić w terminie wskazanym w harmonogramie Testu.
 2. Przesłanie Organizatorowi wypełnionej ankiety albo formularza powoduje automatyczną publikację Opinii w Katalogu KWC. Testerka może również opublikować Opinię samodzielnie, bezpośrednio w Katalogu KWC.
 3. Przesłanie Organizatorowi ankiety albo formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Testerki o przetestowaniu Produktu.
 4. Opinia oraz Odpowiedzi udzielane w ankiecie muszą spełniać wymogi obowiązującego prawa oraz rzetelnie odzwierciedlać faktyczne odczucia Testerki po przetestowaniu Produktu.
 5. Organizator może wykluczyć Testerkę z grona osób, które mogą zostać zakwalifikowane do kolejnych Akcji i Testów, w szczególności w przypadku, jeżeli Testerka nie wypełni ankiety albo formularza, ani nie opublikuje Opinii o testowanych Produktach samodzielnie bezpośrednio w Katalogu KWC lub Organizator ustali, że nie przestrzega ona Regulaminu Klubu recenzentki.

§4
PRAWA AUTORSKIE

 1. Recenzentka niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem odpowiedzi zgłoszonej przez nią w formularzu zgłoszeniowym; (ii) odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji.
 2. Testerka niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie; (ii) Opinia oraz Odpowiedzi udzielane w ankiecie nie naruszają praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie.
 3. Najpóźniej z chwilą opublikowania Opinii w Katalogu KWC oraz przesłania ankiety Organizatorowi Testerka udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji do Opinii lub Odpowiedzi udzielanych w ankiecie, na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 5 lat wraz z prawem do sublicencji, w tym udzielania sublicencji dalszych, w szczególności na rzecz Klienta i producenta Produktu, którego dotyczy Opinia oraz Odpowiedzi udzielane w ankiecie, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Opinii lub Odpowiedzi udzielanych w ankiecie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinie lub Odpowiedzi udzielane w ankiecie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wykorzystanie Opinii lub Odpowiedzi udzielanych w ankiecie i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy we wszystkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz serwisach mobilnych, produktach, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, w postaci plakatów wielkopowierzchniowych, na tablicach i standach reklamowych i innych dostępnych formach reklamy i promocji.
 4. Testerka udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykonywania autorskiego prawa zależnego do opracowań Opinii lub Odpowiedzi udzielanych w ankiecie wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Opinii, w tym do tłumaczenia Opinii lub Odpowiedzi udzielanych w ankiecie na języki obce, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej.
 5. W ramach udzielonej licencji Organizator jest uprawniony do wykorzystania Opinii lub Odpowiedzi udzielanych w ankiecie w całości lub w wybranej przez siebie części lub częściach.
 6. Testerka oświadcza, że upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykonywania w jej imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Opinii lub Odpowiedzi udzielanych w ankiecie lub utworu zależnego od Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie, jak również ich części w zakresie: (a) prawa do nienaruszalności treści i formy; (b) prawa do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora utworu, prawa do udostępniania go anonimowo,.
 7. Testerka ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Opinii oraz Odpowiedzi udzielanych w ankiecie.

§5
KODY RABATOWE

Administrator jest uprawniony do wysyłania kodów rabatowych wybranej grupie Recenzentek.

Załącznik nr 2

REGULAMIN PUBLIKOWANIA W KATALOGU
KOSMETYKU WSZECH CZASÓW

Niniejszy Regulamin publikowania w Katalogu KWC jest uzupełnieniem Regulaminu Serwisu Wizaż o postanowienia odnoszące się wyłącznie do Katalogu KWC. W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu Wizaż.

I. ZASADY ZGŁASZANIA PRODUKTÓW W KATALOGU KWC

 1. Zgłaszaj tylko te produkty, których używasz - nigdy takie, które znasz tylko z prasy, ulotki reklamowej, Internetu lub relacji znajomych. Zgłaszając produkt oświadczasz, że faktycznie go nabyłaś i używałaś.
 2. Upewnij się, że produkt który chcesz zgłosić jest dostępny na rynku.
 3. Zobacz, czy ktoś wcześniej nie zgłosił tego produktu. Aby sprawdzić, czy produkt jest już w katalogu użyj wyszukiwarki KWC lub innej wyszukiwarki (np. google.com) wpisując nazwę produktu i KWC. Jeśli nie znajdziesz w wynikach wyszukiwania produktu, który chcesz wprowadzić – przejdź do formularza dodawania produktu.
 4. Jeśli zgłaszasz produkt będący suplementem lub środkiem spożywczym pamiętaj, aby jego działanie miało wymiar pielęgnacyjny, wpływający na wygląd, a nie jedynie zdrowotny. Będą to m.in. środki wpływające na stan włosów, paznokci, skóry, niwelujące problem np. o działaniu przeciwtrądzikowym, przeciw wypadaniu włosów, wspomagające redukcję nadwagi itp.
 5. Jeśli zgłaszany przez Ciebie produkt jest nową wersją produktu, zaznacz to w zgłoszeniu. W nazwie produktu na końcu dopisz: „nowa wersja”. Przez nową wersję rozumiemy produkt o innym składzie chemicznym niż jego poprzednik, ale o tej samej nazwie. Zazwyczaj nowa wersja produktu ma zmienione opakowanie.
  UWAGA! Nową wersją produktu nie jest produkt, któremu producent zmienił jedynie opakowanie. Jeśli skład chemiczny pozostał bez zmian, mamy do czynienia jedynie ze zmianą wizualną.
 6. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
  1. dokładną nazwę produktu, na którą składa się:
   • nazwa serii (jeśli zgłaszany produkt należy do serii),
   • nazwa produktu (w języku polskim lub angielskim).
  2. markę produktu,
  3. zdjęcie produktu,
  4. kategorię i podkategorię, w której powinien znaleźć się produkt,
  5. jak najwięcej konkretnych informacji o produkcie:
   • działanie produktu, jakie obiecuje producent (ale bez reklamowych haseł, które nie wynikają ze składu kosmetyku),
   • kod EAN produktu – podanie kodu EAN/GTIN ułatwi wyszukanie produktu przy pomocy aplikacji KWC,
   • informację o cenie i pojemności opakowania,
   • informację, czy produkt jest przeznaczony dla ograniczonej grupy odbiorców (np. dla osób o określonym rodzaju cery, włosów, dla alergików, dla konkretnej grupy wiekowej itp.),
   • informację o składnikach aktywnych kosmetyku i inne ważne uwagi o cechach użytkowych produktu (np.: obecność filtrów przeciwsłonecznych w kremach, funkcjonalność opakowania itp.),
   • skład chemiczny – jeśli masz opakowanie produktu pod ręką lub masz chęć poszperać w jego poszukiwaniu w sieci – chcemy, aby katalog zawierał możliwie najwięcej informacji o danym produkcie,
   • uzupełnij właściwości kosmetyku – każda właściwość kosmetyku to możliwość sortowania produktów w KWC pod względem danej cechy: formuły, pojemności czy rodzaju opakowania itp.
 7. Zdjęcie, które dołączysz do swojego zgłoszenia powinno spełniać następujące wymagania:
  1. posiadać minimalny rozmiar: 500 x 500 pikseli,
  2. być wykonane w jednym z formatów: *.jpg , *.jpeg, *.gif, *.png.
 8. Zdjęcie powinno być wykonane na białym lub przezroczystym tle. Nie dodawaj zdjęć, na których trzymasz produkt w dłoni lub gdy w tle znajdują się inne przedmioty.
 9. Zdjęcie nie może zawierać znaków wodnych.
 10. NIE zgłaszaj zestawów kosmetyków lub elementów zestawu, których nie można kupić pojedynczo. Wyjątkiem są jedynie akcesoria, np. zestaw hybrydowy do paznokci, zestaw pędzli, etc.
 11. NIE przepisuj sposobu użycia produktu.
 12. NIE nadużywaj w zgłoszeniu Caps Locka. Używaj Caps Locka w zgłoszeniu tylko wtedy, kiedy jest to nazwa własna produktu i taką pisownię stosuje producent.
 13. Twoje zgłoszenie powinno zostać dodane do katalogu KWC maksymalnie w ciągu 72 godzin.
 14. Administrator może odmówić publikacji niepełnego zgłoszenia.
 15. Następujące działania i zgłoszenia mogą być uznane za naruszające Regulamin publikowania w Katalogu KWC:
  1. zgłoszenia zawierające produkty wycofane ze sprzedaży,
  2. zgłoszenia zawierające produkty niedostępne oficjalnie w sprzedaży detalicznej,
  3. zgłoszenia zawierające produkty z limitowanych serii, jeśli od ich ukazania się minęły więcej niż 3 lata,
  4. zgłoszenia zawierające produkty zarejestrowane jako leki,
  5. zgłoszenia zawierające środki spożywcze lub suplementy niezgłoszone lub niezatwierdzone przez GIS,
  6. zgłoszenia produktów, które już zostały opublikowane (w tym zgłoszenia tych samych produktów, którym producent zmienił wyłącznie wygląd opakowania),
  7. zgłoszenia produktów będących zestawem lub częścią zestawu, którego nie można kupić pojedynczo (z wyjątkiem akcesoriów),
  8. nadużywanie Caps Lock’a bez uzasadnienia,
  9. zgłoszenia niekompletne (w których nie zostały uzupełnione wszystkie informacje, o których mowa wyżej),
  10. zgłoszenia, które nie zawierają zdjęć lub zawierają zdjęcia niespełniające wymagań wskazanych powyżej.
 16. Po zgłoszeniu produktu masz możliwość przejścia do formularza dodawania recenzji. Nie pozwól, aby zgłoszony przez Ciebie produkt pozostał bez twojej oceny. Poświęć chwilę i dodaj pierwszą recenzję tego produktu. Zależy nam, aby wszystkie zgłoszenia uzyskały recenzje oraz oceny i aby nasz Katalog był jak najbardziej wiarygodny.

II. ZASADY OCENIANIA PRODUKTÓW I WYSTAWIANIA RECENZJI W KATALOGU KOSMETYK WSZECH CZASÓW

 1. Upewnij się, że zamierzasz ocenić właściwy produkt:
  1. przeczytaj dokładnie opis, obejrzyj zdjęcie i porównaj z opakowaniem produktu, które masz przed sobą,
  2. NIE wpisuj recenzji przy innym, podobnym produkcie, gdy w katalogu nie ma dokładnie tego, który chcesz ocenić (np. gdy zgłoszona jest odżywka do włosów do spłukiwania, nie oceniaj odżywki bez spłukiwania itp.) - takim wypadku najpierw zgłoś produkt do katalogu,
  3. zanim napiszesz recenzję produktu, przejrzyj listę wszystkich produktów zgłoszonych w jego kategorii i listę wszystkich produktów firmy, która go produkuje - często drobna różnica w nazwie oznacza, że jest to całkowicie inny produkt – upewnij się, że oceniasz ten właściwy.
 2. Recenzując i oceniając produkt, stosuj następujące zasady - niech Twoja opinia o produkcie będzie krytyczna, ale wiarygodna:
  1. oceniaj i wystawiaj recenzje tylko tym produktom, których faktycznie używasz - nigdy takim, które znasz tylko z prasy, ulotki reklamowej, Internetu lub relacji znajomych.Oceniając kosmetyki oświadczasz, że faktycznie je nabyłaś i używałaś.
  2. NIE przekazuj ocen znajomych,
  3. oceniaj tylko produkty odpowiednie dla swojego wieku, rodzaju cery, włosów, itp.,
  4. nie oceniaj produktu na jedną gwiazdkę tylko dlatego, że Cię uczulił - to nie wina producenta, że Twój organizm źle reaguje na jeden ze składników. Co innego, jeśli informacja o uczuleniu jest tylko częścią oceny,
  5. nie pomijaj wad w recenzjach produktów, jeśli zajmujesz się ich dystrybucją,
  6. oceniaj obiektywnie, nie sugerując się ceną produktu czy marką producenta,
  7. oceniaj tylko produkty, co do których masz pewność, że są oryginalne (dotyczy zwłaszcza perfum), nieprzeterminowane i prawidłowo przechowywane,
  8. nie oceniaj negatywnie produktu za brak właściwości, których producent nie obiecuje (np. mascary wydłużającej rzęsy, że ich nie pogrubia i nie podkręca, a podkładu za brak matowienia, gdy nie jest przeznaczony dla cery tłustej lub mieszanej),
  9. oceniaj tylko jeśli masz pewność, że używasz produktu prawidłowo - jeśli produkt lub suplement nie spełnia Twoich oczekiwań, a nie masz pewności czy go właściwie stosujesz, skonsultuj się ekspertem (kosmetyczką, wizażystką, farmaceutą itp.),
  10. jeśli używasz produktów zalecanych przez producenta dla konkretnej, "nie swojej" kategorii wiekowej, zawsze zaznaczaj ten fakt w recenzji. Jeśli twoje wrażenia w takim wypadku są negatywne, powstrzymaj się od oceny. Może ona być myląca i niepotrzebnie zniechęcać innych użytkowników, bo dla właściwej cery czy kategorii wiekowej produkt może być bardzo dobry,
  11. wystawiaj recenzję po czasie używania produktu, który pozwala na jego rzetelną ocenę,
  12. jeżeli producent zaleca określony czas używania produktu, potrzebny do uzyskania efektów, NIE wystawiaj oceny wcześniej niż zalecany czas kuracji (dotyczy to zwłaszcza preparatów przeciw zmarszczkom, przebarwieniom, rozstępom, cieniom pod oczami trądzikowi i innym problemom wymagającym długotrwałej kuracji),
  13. jeśli nie ma zaleconego czasu używania produktu, to:
   • kosmetyki pielęgnacyjne (kremy, odżywki, maseczki, balsamy, środki do pielęgnacji włosów itp.) oceniaj po co najmniej 1 miesiącu regularnego stosowania, ponieważ taki jest cykl odnowy komórek naskórka i minimalny czas potrzebny na stwierdzenie, czy produkt nie powoduje skutków ubocznych) lub po zużyciu jednego opakowania (np. maseczki),
   • kosmetyki kolorowe (także farby do włosów i samoopalacze), akcesoria kosmetyczne i kosmetyki do stylingu oceniaj po czasie nie krótszym niż 7 dni, tak aby dokładnie zapoznać się z ich właściwościami i sposobem użycia, a najlepiej po sprawdzeniu w różnych warunkach, które mogą mieć znaczący wpływ na Twoją opinię (chłodno/upały, praca/impreza, zmywanie koloru itp.) W przypadku środków do koloryzacji włosów czy samoopalaczy ważna jest też informacja, jak się spłukują, czy nie barwią ubrań itp., więc nie oceniaj ich natychmiast po koloryzacji,
   • suplementy i środki doustne, jeżeli producent nie wskazuje minimalnego okresu czasu, po którym można zaobserwować efekty, oceniaj po upływie co najmniej 8 tygodni używania.
  14. Recenzje po krótszym czasie używania, wystawiaj wyłącznie jeśli produkt podrażnił lub uczulił cerę bez skłonności do podrażnień/alergii oraz jeśli takie reakcje wywołał produkt hypoalergiczny. Informacja o uczuleniu powinna być wyłącznie częścią oceny, a w recenzji powinien znaleźć się zapis o stopniu wrażliwości cery,
  15. jeśli zdecydujesz się ocenić produkt pielęgnacyjny lub kolorowy na podstawie próbki, zawsze zaznacz to w recenzji. Pamiętaj, że przy ocenie na podstawie próbek również obowiązuje podany powyżej minimalny czas używania kosmetyków (7 lub 30 dni),
  16. oceniając na podstawie próbek pomijasz w recenzji istotne dla innych użytkowników informacje: o wydajności produktu, trwałości, wygodzie w użytkowaniu opakowania, itd.,
  17. w recenzji skup się przede wszystkim na cechach istotnych dla ocenianego produktu,
  18. napisz, jak Twoim zdaniem produkt spełnia swą funkcję, jakie ma zalety i wady,
  19. nie oceniaj kosmetyków wyłącznie na podstawie cech mało istotnych - np. takich, których ocena zależy od indywidualnych upodobań. Przykład: zapach kremu przeciwzmarszczkowego, pudru lub szamponu nie może być jedyną podstawą oceny.
 1. Recenzując perfumy pamiętaj, że ocena zapachu to jedna z najbardziej subiektywnych ocen i może być jedynie wskazówką dla innych.
 2. Przy ocenieniu i recenzowaniu perfum stosuj dodatkowo następujące zasady:
  1. oceniaj tylko perfumy, co do których masz pewność, że są oryginalne, nieprzeterminowane i prawidłowo przechowywane. Nie oceniaj zapachu na podstawie podróbek,
  2. oceniaj zapach testowany na skórze, a nie na blotterze. Jedno psiknięcie w perfumerii nie wystarczy, żeby dobrze ocenić zapach, więc staraj się oceniać po kilku testach. Recenzując zapachy, zawsze podawaj, na jakiej podstawie wystawiasz ocenę (zużyty flakon, kilka próbek czy testów),
  3. zawsze uzasadnij swoją ocenę zapachu, ale unikaj ocen typu "błeee", "śmierdziel", "babciny", które niewiele mówią czytelnikom recenzji. Zamiast "fuj" napisz, że zapach jest nieapetyczny, wywołujący odruch wymiotny, zamiast "babciny" - staromodny, retro, zapach używany przez Twoją babcię itd. Staraj się opisać nuty zapachowe, ich trwałość i zachodzące w nich zmiany w miarę dokładnie - jeżeli nie znasz nut, opisz je np.: miękkie, słodkie, męskie, ostre, kwaśne, kojarzące się z kompotem truskawkowym, kościołem, plastrem miodu, apteką itp. Jeżeli twoja skóra zawsze zmienia jakieś nuty czy zapachy, zaznacz to w recenzji np. moja skóra wyostrza zapachy, zmiękcza, wysładza itp. Zaznacz porę roku, kiedy testowany był zapach,
  4. jeśli masz ochotę, zaznacz, na jaką porę roku i dnia poleciłabyś zapach.
 3. Recenzja powinna być wyczerpująca i zawierać jak najwięcej informacji o produkcie, m.in.: zapach, konsystencja, wydajność, działanie na skórę, itp.
 4. Możesz zrecenzować produkt w imieniu swojego dziecka/partnera/brata/ojca/kolegi, jeśli nie mają konta na wizaz.pl, ale postaraj się uzyskać od nich jak najwięcej szczegółów i informacji, aby recenzja była wyczerpująca i przydatna dla innych użytkowników.
 5. Jeśli z czasem Twoja opinia o produkcie ulega zmianie, powróć do recenzji i zmień ocenę.
 6. Pamiętaj, Katalog KWC służy do oceniania i recenzowania produktów, nie jest miejscem do prowadzenia polemiki z innymi Recenzentkami.
 7. Następujące działania oraz recenzje i oceny mogą być uznane za naruszające Regulamin publikowania w Katalogu KWC:
  1. recenzje zawierające pomówienia, wulgaryzmy lub obrażające osoby trzecie;
  2. recenzje wprowadzające w błąd (np.: napisanie w opisie recenzji, że krem został użyty dwa razy podczas gdy w deklaracji zaznaczony został miesiąc stosowania; amatorskie analizy składów niemających poparcia naukowego, itp.);
  3. recenzje sponsorowane, za wystawienie których osoba pisząca recenzję otrzymuje jakąkolwiek nagrodę od podmiotu trzeciego (producenta, agencji reklamowej),
  4. recenzje niezgodne z minimalnym czasem stosowania, o których mowa w pkt 2.m powyżej;
  5. recenzje perfum niezawierające nut zapachowych;
  6. recenzje lakoniczne, których treść niewiele mówi o produkcie, (np.: fajne perfumy, polecam itp.);
  7. masowe kasowanie lub edytowanie własnych recenzji, w taki sposób, że tracą sens.

III. EDYCJA I USUWANIE RECENZJI

 1. Twoje recenzje i oceny kosmetyków są bardzo cenne dla społeczności KWC.
 2. Wymiana doświadczeń i opinii o produktach umożliwiają jak najlepsze dopasowanie dostępnych na rynku kosmetyków do własnych potrzeb i oczekiwań.
 3. Rzetelne i wiarygodne recenzje przyczyniają się do podnoszenia jakości tworzonych przez koncerny kosmetyków.
 4. Funkcja "edytuj recenzję” służy do poprawiania błędów, dopisków, dodania zdjęć, zmiany szyku zdania w recenzji, usuwania jej fragmentów. Używaj jej wtedy, gdy z jakichś powodów zmieniłaś zdanie o ocenianym produkcie lub po dłuższym używaniu chcesz coś dopisać.
 5. Nie używaj opcji edycji w celu masowego i całkowitego kasowania treści recenzji, w taki sposób, że traci ona sens.

IV. NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU PUBLIKOWANIA W KATALOGU KWC

 1. Administrator może odmówić publikacji określonej treści np. zgłoszenia produktu, które jest niezgodne z zasadami określonymi powyżej, zasadami określonymi w regulaminie serwisu wizaz.pl dostępnym pod adresem: https://wizaz.pl/regulamin/ lub jeżeli zgłoszenie narusza przepisy obowiązującego prawa.
 2. Jeżeli opublikowałaś recenzję, która jest niezgodna z zasadami określonymi powyżej, zasadami określonymi w regulaminie zgłoszenie narusza przepisy obowiązującego prawa, Administrator może ograniczyć widoczność takiej recenzji lub jej części albo ją usnąć.
 3. Powtarzające się naruszenia mogą skutkować ostrzeżeniem, a szczególnych przypadkach zablokowaniem konta na określony czas (od 7 do 30 dni) lub na stałe.
 4. Czas blokady konta zależy od okoliczności konkretnego przypadku m.in. charakteru i wagi naruszenia, częstotliwości dokonywania naruszeń, liczby wcześniejszych upomnień lub ostrzeżeń.
 5. Więcej informacji na temat ograniczeń stosowanych przez Administratora, sposobów odwołania się od decyzji o nałożeniu ograniczeń oraz pozasądowych sposób rozstrzygania sporów znajdziesz w § 7 i § 8 regulaminu serwisu wizaz.pl: https://wizaz.pl/regulamin/

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli masz problemy lub pytania dotyczące zgłaszania produktów do Katalogu KWC, oceniania i publikowania recenzji zadaj pytanie na forum technicznym KWC lub skontaktuj się z Administratorem pod adresem email: kwc@wizaz.pl

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Burda Media Polska sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
lub na adres: wizaz@burdamedia.pl

 • Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ …............................................................................................................................................................
 • Data zawarcia umowy:..............................................................................................
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................................................................................................................................................ …............................................................................................................................................................
 • Adres konsumenta(-ów) .................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
 • Data ..............................................................................................................