REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WIZAZ.PL

§ 1.

Niniejszy Regulamin został udostępniony pod adresem https://wizaz.pl/Regulamin bezpłatnie, z możliwością jego odtwarzania i utrwalania poza systemem informatycznym. Regulamin można bezpłatnie pobrać i zapisać na dysku.

Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, a w szczególności zasady:

 1. przeglądania Treści udostępnionych w Serwisie, w tym Treści Użytkowników,
 2. dokonywania Rejestracji,
 3. prowadzenia Kont użytkowników,
 4. korzystania z Kodów rabatowych,
 5. korzystania z Forum,
 6. korzystania z newslettera,
 7. możliwości kontaktowania się z innymi Użytkownikami,
 8. uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika,
 9. wypowiedzenia umowy prowadzenia Konta użytkownika,
 10. odpowiedzialności Administratora za zgodność oferowanych usług z umową,
 11. składania i rozpatrywania reklamacji.

Niektóre z usług Serwisu, ze względu na ich specyfikę mogą być regulowane przez odrębne regulaminy szczegółowe dołączone do niniejszego Regulaminu, jako jego załączniki lub udostępniane Użytkownikom przez Administratora w Serwisie każdorazowo przed skorzystaniem z danej usługi. 

Użytkownicy, a także wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje na temat działania i zasad funkcjonowania Serwisu mogą skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany pod tym adresem. https://wizaz.pl/styl-zycia/o-nas-383916-r1/

§ 2.
SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Następujące pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
  1. AdministratorBurda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym: 44 691 550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
  2. Forum – część Serwisu służąca Użytkownikom do publikowania Treści Użytkowników, wymiany poglądów i opinii, publikowania ogłoszeń.
  3. Katalog recenzji KWC - funkcjonalność Serwisu, uregulowana na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego pod adresem: https://wizaz.pl/kosmetyki/regulamin oraz dołączonego jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
  4. Klub recenzentki – funkcjonalność Serwisu, uregulowana na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego pod adresem https://wizaz.pl/kosmetyki/klub-recenzentki/regulamin oraz dołączonego jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
  5. Konkursy – działania organizowane przez Administratora każdorazowo na podstawie odrębnego regulaminu;
  6. Kod rabatowy - strona zawierająca kody rabatowe oraz promocje tworzone przez osoby trzecie (sklepy internetowe) prowadzona przez Picodi.com S.A. na rzecz Administratora, dostępna pod adresem https://kodyrabatowe.wizaz.pl/. Do usług świadczonych w ramach tego serwisu zastosowanie ma również regulamin Picodi.com S.A. dostępny pod adresem https://www.picodi.com/pl/strony/terms oraz polityka prywatności Picodi.com S.A. dostępna pod adresem https://www.picodi.com/pl/strony/privacy. Picodi.com S.A. oraz Administrator działają jako odrębni administratorzy danych osobowych użytkowników korzystających z ww. strony.
  7. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź inna osoba, wobec której przepisy prawa nakazują stosowanie przepisów dotyczących Konsument.
  8. Konto użytkownika – oznaczony wybranym loginem (stanowiącym jednocześnie nick Użytkownika), adresem email i hasłem podanym przez Użytkownika (w przypadku rejestracji poprzez Serwis) lub oznaczony wybranym przez Użytkownika loginem (w przypadku rejestracji za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook) zbiór zasobów w systemie informatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w Serwisie. Założenie Konta użytkownika wymaga dokonania Rejestracji.
  9. Polityka prywatności - szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach ochrony prywatności Użytkowników oraz odwiedzających Serwis.
  10. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  11. Rejestracja – proces pozwalający na założenie Konta użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
  12. Serwis – strona internetowa www.wizaz.pl wraz z subdomenami.
  13. Treści – wszystkie treści dostępne w Serwisie opublikowane przez Administratora.
  14. Treści Użytkownika/ Treści Użytkowników - treści publikowane przez poszczególnych Użytkowników w Serwisie, w szczególności w ramach Forum oraz Katalogu recenzji KWC.
  15. Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i posiada Konto użytkownika lub zarejestrowała się za pośrednictwem serwisu Facebook. W przypadku osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych do dokonania Rejestracji potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

§ 3.
INFORMACJE OGÓLNE. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu następuje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, obsługującego technologię JavaScript, wyposażonego w sprawny system operacyjny w aktualnej wersji, np. Linux, Windows, iOS, Android, OSX, a także zainstalowanie na urządzeniu aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak np.: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej kompatybilnej. W celu utrzymania prawidłowości funkcjonowania Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności zaleca się regularną aktualizację systemów operacyjnych oraz przeglądarek.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet pomimo używania systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:
  1. złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery i inne,
  2. programy śledzące działania Użytkownika w sieci, gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,
  3. wyłudzanie informacji poufnych przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (phishing),
  4. programy szpiegujące (spyware),
  5. spam,
  6. włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich jak exploit czy rootkit.
 4. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne, wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy.
 5. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:
  1. zapory sieciowe,
  2. regularna aktualizacja oprogramowania,
  3. zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów,
  4. regularne skanowanie systemu programem antywirusowym,
  5. szyfrowanie transmisji danych,
  6. nieotwieranie wiadomości elektronicznych nieznanego pochodzenia,
  7. używanie legalnych programów i aplikacji,
  8. instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.
 6. Korzystanie z niektórych usług dostępnych w Serwisie może dodatkowo wymagać posiadania poczty elektronicznej.
 7. Z chwilą wejścia na stronę internetową Serwisu dochodzi do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej m.in. na:
  1. uzyskaniu dostępu do Treści oraz Treści Użytkowników, za wyjątkiem zdjęć opublikowanych przez Użytkowników na Forum,
  2. możliwości przeglądania Forum,
  3. możliwości skorzystania z Kodów rabatowych,
  4. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu niewymagających Rejestracji.
 8. Dokonanie Rejestracji jest nieodpłatne. Wraz z dokonaniem Rejestracji dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej m.in. na:
  1. prowadzeniu Konta użytkownika,
  2. możliwości publikowania Treści Użytkowników,
  3. możliwości udziału w Konkursach,
  4. możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Klubu recenzentki,
  5. możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Katalogu recenzji KWC,
  6. udostępnieniu pozostałych funkcjonalności Serwisu wymagających Rejestracji.
 9. Każda osoba korzystająca z Serwisu ponosi w związku z korzystaniem z Serwisu koszt połączenia z serwerem, na którym znajduje się Serwis, którego wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzystają osoby korzystające z Serwisu.
 10. Zabronione jest dostarczanie Treści Użytkowników, które są bezprawne, obraźliwe, wulgarne, naruszające niniejszy Regulamin lub inne regulaminy, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, jak również zabronione są jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia niedozwolonej reklamy, celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub do celów sprzecznych z prawem, jak również zabronione są wszelkie zachowania, które mogą stanowić zagrożenie dla innych Użytkowników oraz innych osób W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji, o wystąpieniu zachowań, o których mowa w zdaniach poprzedzających Administrator może zablokować Konto użytkownika na określony czas lub na stałe, jak również wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika. Blokada konta uniemożliwia Użytkownikowi zalogowanie się na Konto użytkownika, publikowanie na Forum, dodawanie produktów i recenzji w Katalogu recenzji KWC oraz udział w Akcjach przeprowadzanych w Klubie recenzentki.
 11. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego charakterze Treści Użytkowników przechowywanych w Serwisie, Administrator może niezwłocznie uniemożliwić do nich dostęp.

§ 4.
REJESTRACJA

 

 1. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu, podając adres poczty elektronicznej oraz hasło, jak również pozostałe dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może także zarejestrować się z wykorzystaniem swojego konta w serwisie Facebook. Po wybraniu opcji logowania przez Facebook, Użytkownik loguje się do swojego konta w serwisie Facebook, jest następnie proszony o wyrażenie zgody na uzyskanie przez Administratora dostępu do określonych danych. Dane te zostaną wykorzystane do utworzenia Konta użytkownika. Dokonanie Rejestracji wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania rejestracji za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wiadomość, z prośbą o potwierdzenie Rejestracji. Aktywacja Konta użytkownika następuje w takim wypadku poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przysłany w wiadomości. Usługę aktywacji Konta użytkownika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik uzyska dostęp do swojego Konta użytkownika. Po dokonaniu Rejestracji za pośrednictwem Serwisu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym – loginu Użytkownika oraz wybranego hasła. W przypadku zarejestrowania się przy użyciu swojego konta w serwisie Facebook każdorazowe logowanie odbywa się za pośrednictwem loginu używanego w serwisie Facebook. 
 2. Użytkownik może uzupełnić swoje Konto użytkownika informacjami o sobie, jak również dołączyć zdjęcie. Informacje, zdjęcie, jak również inne dane podane w formularzu Rejestracji będą widoczne publicznie również dla osób korzystających z Serwisu, które nie posiadają Konta użytkownika.
 3. Niedozwolone jest udostępnianie Konta użytkownika osobom trzecim.

§ 5.
ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 1. Umowa dotycząca prowadzenia Konta użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 2. Użytkownik może usunąć Konto użytkownika w wybranym przez siebie momencie. W tym celu należy skorzystać z serwisu mojedane.burdamedia.pl, gdzie po uzyskaniu dostępu Użytkownik będzie mógł samodzielnie złożyć żądanie usunięcia Konta użytkownika. Użytkownik może także złożyć żądanie usunięcia konta pisząc wiadomość na adres: wizaz@burdamedia.pl wyłącznie wysyłając takie żądanie z adresu email, którym posłużył się przy zakładaniu Konta użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o realizacji żądania.  
 3. Usunięcie Konta użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie. Konto zostanie usunięte niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia jego usunięcia przez serwis mojedane.burdamedia.pl oraz do 5 dni roboczych od momentu zlecenia jego usunięcia za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres wizaz@burdamedia.pl.
 4. Wypowiedzenie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie, pozostaje bez wpływu na obowiązywanie licencji do Treści Użytkownika opublikowanych w ramach Forum, Katalogu recenzji KWC, Klubu recenzentki i innych udzielonych na podstawie § 9 poniżej lub na podstawie odrębnych regulaminów. W wypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta użytkownika w Serwisie, Treści Użytkownika na stronie Serwisu są anonimizowane. Wypowiedzenie licencji do Treści Użytkownika następuje na zasadach określonych w § 9 lub określonych w odrębnych regulaminach. 
 5. Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia Konta użytkownika i innych usług w trybie natychmiastowym, tylko z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy uzyska wiarygodną informację o tym, że: zachowanie Użytkownika lub Treści Użytkownika są bezprawne, obraźliwe, wulgarne naruszające niniejszy Regulamin lub inne regulaminy, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, Użytkownik wykorzystuje Serwis do prowadzenia niedozwolonej reklamy, celów sprzecznych z ich przeznaczeniem lub sprzecznych z prawem, Użytkownik swoim zachowaniem może stanowić zagrożenie dla innych Użytkowników oraz innych osób. Administrator może również wypowiedzieć umowę dotyczącą prowadzenia Konta lub innych usług w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu świadczenia danej usługi. W takim wypadku Administratora obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. 
 6. W przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o wystąpieniu naruszeń opisanych w ust. 5 Administrator może również zablokować Konto użytkownika na okres do kilkunastu dni lub na stałe.   
 7. W sytuacji wskazanej w ust. 6 Użytkownikowi zostanie uniemożliwione zalogowanie się na swoje Konto użytkownika, publikowanie na Forum, dodawanie produktów i recenzji w Katalogu recenzji KWC oraz udział w Akcjach przeprowadzanych w Klubie recenzentki przez określony czas lub stale, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy pierwszej próbie logowania do Serwisu. 
 8. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy prowadzenia Konta użytkownika bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pouczenie o odstąpieniu oraz formularz odstąpienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Prawo to nie przysługuje Użytkownikom, którzy nie są Konsumentami.
 9. Dla zachowania terminu 14 dni, Konsument powinien przesłać oświadczenie przed jego upływem na adres email wizaz@burdamedia.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. W przypadku wysłania oświadczenia na adres mailowy wskazany w zdaniu poprzedzającym Administrator prześle Konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. 
 10. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 11. Usługi świadczone w Serwisie mogą polegać na dostarczaniu Konsumentowi treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na wykonaniu przez Administratora usług w pełni na rzecz Konsumenta, za wyraźną zgodą Konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje, jeżeli: i) Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; lub ii) za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Administrator przekazał Konsumentowi potwierdzenie..
 12. Jeżeli Administrator nie dokonał aktywacji Konta użytkownika, Konsument wzywa go do jej aktywacji. Jeżeli Administrator nie aktywuje Konta użytkownika niezwłocznie od otrzymania wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Użytkownika i Administratora terminie, Konsument może odstąpić od Umowy. Konsument może również odstąpić od umowy bez wzywania do aktywacji Konta użytkownika, jeżeli: i) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że Administrator nie aktywuje Konta użytkownika lub ii) Konsument i Administrator uzgodnili, lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin aktywacji Konta użytkownika miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Administrator nie aktywował jej w tym terminie. 
 13. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność oferowanych usług z umową przez cały okres obowiązywania umowy. 
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak zgodności usługi z umową w przypadku, gdy: i) Użytkownik nie ma dostępu lub ma znacznie ograniczony dostęp do sieci internetowej; ii) nienależyta jakość usług jest spowodowana przyczynami leżącymi po stronie dostawcy usługi dostępu do sieci internetowej, z której korzysta Użytkownik; iii) dostarczył Konsumentowi aktualizację usługi i poinformował o potrzebnie oraz konsekwencjach jej niezainstalowania; iv) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Administratora. Pkt. iii) i iv) dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy ze względu na właściwości techniczne świadczonej usługi, przepisy zobowiązują Administratora do informowania Konsumenta i dostarczania mu aktualizacji usługi. 
 15. Jeżeli usługa jest niezgodna z umową, a nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 14 powyżej, Konsument może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową. 
 16. W przypadku niezgodności usługi z umową Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy: i) doprowadzenie do zgodności treści usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów; ii) Administrator nie doprowadził usługi do zgodności z umową, iii) brak zgodności usługi z umową występuje nadal, mimo że Administrator próbował doprowadzić usługę do zgodności z umową; iv) brak zgodności usługi z umową jest na tyle istotny, że odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości doprowadzenia jej do zgodności z umową; v) z oświadczenia Administratora lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator nie będzie wykorzystywał treści innych niż innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Serwisu, z wyjątkiem treści, które: i) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; ii) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę; iii) zostały połączone przez Administratora z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; iv) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

§ 6.
REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem oraz korzystaniem z Serwisu, usługami dostępnymi w Serwisie mogą być składane elektronicznie na adres wizaz@burdamedia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Reklamacja” w tytule maila/na kopercie listu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane osoby składającej reklamację wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji usługi, której dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez osobę będącą Konsumentem, Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. Administrator w odpowiedzi wskaże sposób załatwienia reklamacji.
 4. Konsumentom przysługuje nadto możliwość skorzystania z sądowych oraz pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. przed polubownymi sądem konsumenckim, funkcjonującym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.  Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
 5. Dodatkowo, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentom przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 
 6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 6 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień osób będących Konsumentami przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 7.
DANE OSOBOWE I POLITYKA COOKIES

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies są zawarte w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://wizaz.pl/polityka-prywatnosci

§ 8.
FORUM

 1. Na Forum mogą publikować jedynie Użytkownicy.
 2. Forum służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie Treści Użytkownika. 
 4. Zabronione jest publikowanie przez Użytkowników na Forum treści bezprawnych, naruszających niniejszy Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, obraźliwych czy wulgarnych. Zabronione jest wykorzystywanie Forum do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem lub celów sprzecznych z prawem. 
 5. Zabronione jest umieszczanie na Forum przekazów reklamowych, ofert pracy, w tym umieszczanie linków wpisów promujących produkty i usługi.
 6. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, naruszającym Regulamin, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego charakterze Treści Użytkownika opublikowanych na Forum, Administrator może niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych treści. 
 7. W przypadku określonym w ust. 5 powyżej oraz przy spełnieniu przesłanek z § 5 ust. 5, Konto użytkownika może zostać również zablokowane na określony czas lub na stałe. 

§ 9.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. WIZERUNEK

 1. Prawa autorskie do Treści umieszczanych przez Administratora w Serwisie, znaków towarowych, elementów graficznych, rozwiązań technicznych i informatycznych, baz danych, jak również nazwa Serwisu podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub osobom trzecim.
 2. Użytkownik z chwilą umieszczenia danych Treści Użytkownika w Serwisie udziela Administratorowi na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Treści Użytkownika, na polach eksploatacji obejmujących rozpowszechnienie poprzez publiczne wyświetlenie i udostępnienie oraz zwielokrotnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Określone Treści Użytkownika mogą być objęte odmiennymi warunkami licencji opisanymi w regulaminach szczegółowych.   
 3. Użytkownik publikujący w Serwisie zdjęcie zawierające wizerunek Użytkownika lub wizerunek osób trzecich potwierdza, że osoby te udzieliły stosownych zgód na rozpowszechnianie swojego wizerunku w Serwisie.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez niego Treści Użytkownika. 

§ 10.
NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera, polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego Administratora i podmiotów z grupy Administratora, informacji handlowych, o promocjach, akcjach, konkursach, wybranych artykułach, zmianach funkcjonalności Serwisu na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję newslettera polegającą na regularnym przesyłaniu biuletynu informacyjnego partnerów biznesowych Administratora, informacji handlowych, o promocjach, akcjach, konkursach, rabatach i innych informacji pochodzących od partnera biznesowego Administratora, na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Subskrypcja każdego newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów lub w inny sposób wyrażenie zgody na jego otrzymywanie.  
 4. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna, świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie poprzez kliknięcie w link w stopce wiadomości przesłanej w ramach newslettera, odznaczenie odpowiednich checkboxów w panelu „Ustawienia” lub wysyłając żądanie na adres email: wizaz@burdamedia.pl

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, z następujących przyczyn uzasadniających daną zmianę: i) niedostateczna jakość techniczna usługi uniemożliwiająca jej prawidłowe udostępnianie; ii) reorganizacja działalności gospodarczej Administratora bez względu na jej powód; iii) zmiana obowiązujących przepisów prawa lub wejście w życie nowych regulacji prawnych, wydanie decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądu, wymagających dokonania odpowiednich zmian świadczenia usług; iv) zmiana parametrów technicznych lub technologii świadczonych usług, w tym konieczność dostosowania usług do nowego środowiska technicznego; v) konieczność wprowadzenia działań zapewniających zachowanie integralności sieci i usług; vi) konieczność wprowadzenia działań zapewniających ochronę usług przed wykorzystywaniem ich w celu sprzecznym z Regulaminem, regulaminami szczegółowymi lub z obowiązującymi przepisami prawa; vii) dodanie nowych usług i rozwijanie usług istniejących; viii) zmiany sposobu świadczenia dotychczasowych usług spowodowanej względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa; ix) działanie siły wyższej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w przypadku: i) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy osobami odwiedzającymi Serwis, Użytkownikiem a Administratorem lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, ii) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowaną względami technicznymi, technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa, zmiany zakresu lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosuje się postanowienia Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług, iii) konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie, zmiany stawek obowiązujących za nawiązanie połączenia telefonicznego lub internetowego, zmiany cen usług świadczonych w Serwisie lub z innych uzasadnionych, ważnych przyczyn.
 3. O zmianach Usług lub Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany przez Administratora minimum na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu. Informacja o zmianie Usług lub Regulaminu wraz z ich nową treścią zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu. Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora. Użytkownikowi, który nie akceptuje treści zmian Usług lub Regulaminu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta użytkownika. 
 5. Administrator może czasowo wyłączyć działanie Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, naprawienia awarii lub przeprowadzania konserwacji. Administrator uprzedzi Użytkowników o planowanej przerwie w działaniu Serwisu, chyba że charakter prac lub awarii uniemożliwi Administratorowi poinformowanie Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu usług.  
 6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KLUBU RECENZENTKI

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu o postanowienia odnoszące się wyłącznie do Klubu recenzentki. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu.

§ 1.
SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:

 • Akcja – konkurs, prowadzony przez Organizatora, stanowiący rekrutację Testerek do Testu. Organizator przesyła informacje o nowych Akcjach na adres email Recenzentki oraz zamieszcza ogłoszenia na Stronie internetowej.
 • Katalog recenzji KWC – lista kosmetyków wraz z recenzjami dostępna na Stronie internetowej.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, zlecająca Organizatorowi przeprowadzenie Testu lub innej akcji marketingowej.
 • OrganizatorBurda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym: 44 691 550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
 • Opinia – opinia wystawiona przez Testerkę po przetestowaniu Produktu.
 • Produkt lub Produkty – produkt lub produkty ufundowane przez Klienta, przekazywane Testerkom, będące przedmiotem Testu.
 • Recenzentka – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji, tj. posiada Konto użytkownika oraz wyraziła zgodę na uczestniczenie w Klubie recenzentki.
 • Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Internetowej.
 • Strona internetowa – strona internetowa Klubu recenzentek prowadzona przez Organizatora pod adresem: https://wizaz.pl/kosmetyki/klub-recenzentki/
 • Test – działanie prowadzone przez Organizatora na zlecenie Klienta, polegające na testowaniu i badaniu opinii o Produktach oraz ich stosowaniu. Celem Testu jest poznanie opinii Testerek o Produktach. Organizator przesyła informacje o nowych Testach na adres email Recenzentki oraz zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie internetowej.
 • Testerka – Recenzentka, która została wybrana przez Organizatora w ramach Akcji do udziału w danym Teście.

§ 2.
ZASADY PROWADZENIA AKCJI. WYBÓR TESTEREK DO TESTU

 1. W Teście może wziąć udział Recenzentka, tj. Użytkownik, który podczas Rejestracji lub po zalogowaniu do Konta użytkownika w serwisie wizaz.pl wyraził zgodę na uczestniczenie w Klubie recenzentki. Organizator Akcji zastrzega, że oprócz warunków wskazanych w ust. 5 poniżej, w zależności od rodzaju Produktu wymagać może również spełnienia dodatkowych kryteriów np.: określonego wieku Recenzentki, potrzeb pielęgnacyjnych, wcześniejszego uczestnictwa w Testach (ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia ankiety po Teście zgodnie z harmonogramem i pozostawienia Opinii), aktywności Recenzentki w zakresie publikowania treści w Katalogu recenzji KWC, braku stwierdzenia łamania Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, aktywności na portalu Instagram oraz liczby obserwujących profil na tym portalu, jak również innych kryteriów wybranych przez Organizatora.
 2. W Teście nie może brać udziału pracownik, przedstawiciel, współpracownik i członek organów Organizatora lub Klienta, jak również podmiotów z nimi powiązanych i członków ich rodzin. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. 
 3. Każda Recenzentka może wziąć udział w Akcji do danego Testu tylko jeden raz.
 4. Organizator każdorazowo przesyła informacje o nowych Akcjach, Testach oraz badaniach na adres email Recenzentki oraz zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie internetowej. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje dotyczące: czasu trwania Akcji i Testu oraz terminów zgłoszeń do Akcji, liczby Testerek, które mogą zostać wyłonione w Akcji i tym samym wziąć udział w Teście, nazwę i opis Produktów, które można wygrać w Akcji, przebiegu Akcji i Testu, terminu wypełniania ankiety i zamieszczania Opinii.
 5. W celu wzięcia udziału w Akcji (czyli konkursie stanowiącym rekrutację do Testu) Recenzentka powinna:
  1. zalogować się na Konto użytkownika;
  2. wybrać spośród listy dostępnych Testów znajdującej się na Stronie internetowej Test, w którym Recenzentka chce wziąć udział. Po kliknięciu w wybrany Test Recenzentka zostanie przekierowana do formularza zgłoszeniowego do Testu;
  3. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
  4. udzielić odpowiedzi na pytania otwarte stanowiące część formularza zgłoszeniowego;
  5. udzielić wymaganych zgód dot. przetwarzania danych osobowych;
  6. przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij".
 6. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi, Organizator wybierze najlepsze odpowiedzi w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście. Przy wyborze najlepszych odpowiedzi Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę adekwatność odpowiedzi, walory artystyczne odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Recenzentki – autorki odpowiedzi. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 7. Laureatami Akcji, czyli Testerkami zakwalifikowanymi do udziału w Teście w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście zostaną Recenzentki, spełniające kryteria, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz których odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze zgodnie z ust. 6 powyżej.
 8. Testerki zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do Testu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy Rejestracji jak również poprzez umieszczenie informacji obejmującej imię, pierwszą literę nazwiska oraz miasto pod informacją o Akcji.    
 9. Produkty zostaną wysłane do Testerek pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Testerki o wygranej.
 10. W przypadku nie podjęcia przez Testerkę Produktów w terminie 14 dni od dnia postawienia ich do dyspozycji Testerki, prawo do nagrody wygasa.
 11. W przypadku, jeżeli wartość każdego z Produktów nie przekroczy kwoty 2000 zł, będą one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 12. W przypadku, jeżeli wartość Produktu przekroczy kwotę 2000 zł, Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Testerce Produktów, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu Klient ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Produktu, z której zostanie pobrany przez Organizatora należny podatek z tytułu wygranej.
 13. Produkty otrzymane od Organizatora nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży.  
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Testerki za działanie Produktów. Testerka każdorazowo ma obowiązek zapoznać się z treścią informacji dołączonych lub zamieszczonych na opakowaniu Produktu, w tym wskazaniami i przeciwskazaniami do ich używania. W przypadku wątpliwości w zakresie stosowania danego Produktu, Testerka powinna skontaktować się ze specjalistą, w tym lekarzem lub farmaceutą. Po więcej informacji na temat działania danego Produktu Testerka może zwrócić się również do producenta Produktu pod adresem lub numerem wskazanym przez niego na opakowaniu.

§ 3.
ZASADY PROWADZENIA TESTU

 1. Test polega na przetestowaniu otrzymanych przez Testerkę Produktów i przekazaniu Organizatorowi Opinii dotyczącej Produktów. W tym celu, Testerka otrzyma za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym do Testu:
  1. link do ankiety, którą zobowiązana jest wypełnić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Teście; lub / oraz
  2. prośbę o umieszczenie Opinii o przetestowanych Produktach w Katalogu recenzji KWC, którą zobowiązana jest zamieścić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Teście.
 2. W przypadku, jeżeli Testerka nie wypełni ankiety lub/oraz nie umieści swojej Opinii o testowanych Produktach w Katalogu recenzji KWC, Organizator może wykluczyć Testerkę z grona osób, które mogą zostać zakwalifikowane do kolejnych Testów.
 3. Wystawienie Opinii przez Testerkę jest równoznaczne z jej oświadczeniem o przetestowaniu Produktu. 
 4. Opinia musi spełniać wymogi obowiązującego prawa oraz odzwierciedlać rzetelnie faktyczne odczucia Testerki po przetestowaniu Produktu. Testerka ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść opublikowanej Opinii. 

§ 4.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Recenzentka niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez nią w Akcji; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji.
 2. Testerka niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Opinii opublikowanej przez nią w Katalogu recenzji KWC; (ii) Opinia nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Opinii.
 3. Z chwilą opublikowania Opinii w Katalogu recenzji KWC Testerka udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji do Opinii, na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 5 lat wraz z prawem do sublicencji, w szczególności na rzecz producenta Produktu, którego dotyczy Opinia, w tym udzielania sublicencji dalszych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wykorzystanie Opinii i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy we wszystkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz serwisach mobilnych, produktach, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, w postaci plakatów wielkopowierzchniowych, na tablicach i standach reklamowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 3.
 4. Testerka udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykonywania autorskiego prawa zależnego do opracowań Opinii wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Opinii, w tym do tłumaczenia Opinii na języki obce, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 
 5. W ramach udzielonej licencji Organizator jest uprawniony do wykorzystania Opinii w całości lub w wybranej przez siebie części lub częściach.
 6. Testerka oświadcza, że upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykonywania w jej imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Opinii lub utworu zależnego od Opinii, jak również ich części w zakresie: (a) prawa do nienaruszalności treści i formy; (b) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, (c) prawa do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora utworu, prawa do udostępniania go anonimowo, (d) nadzoru nad sposobem korzystania.
 7. Testerka ponosi wyłączną odpowiedzialność za opublikowaną przez nią Opinię. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego przeciwko Organizatorowi z roszczeniami pozostającymi w związku z rozporządzaniem lub korzystaniem przez Organizatora z Opinii, Testerka zobowiązuje się zwolnić Organizatora w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz osoby lub podmiotu trzeciego z powyższych tytułów.

§ 5.
KODY RABATOWE

Administrator jest uprawniony do wysyłania kodów rabatowych wybranej grupie Recenzentek.


Załącznik nr 2

REGULAMIN KATALOGU RECENZJI KOSMETYKU WSZECH CZASÓW

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu o postanowienia odnoszące się wyłącznie do Katalogu recenzji KWC. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu. 

I. ZASADY ZGŁASZANIA PRODUKTÓW W KATALOGU KOSMETYK WSZECH CZASÓW

Zanim zgłosisz kosmetyk:

 1. Upewnij się, że kosmetyk, który chcesz zgłosić jest dostępny na rynku.
 2. Zgłaszaj tylko te kosmetyki, których używasz - nigdy takie, które znasz tylko z prasy, ulotki reklamowej, Internetu lub relacji znajomych. Zgłaszając kosmetyk oświadczasz, że faktycznie go nabyłaś i używałaś. Zgłoszenie więcej niż 5 produktów tej samej marki w ciągu doby traktowane będą jako spam i będą zaliczane na konto administracji.
 3. Bądź pierwszą osobą, która je oceni: zależy nam, aby wszystkie zgłoszenia do Kosmetyku Wszech Czasów uzyskały recenzje i aby nasz Katalog był jak najbardziej wiarygodny.
 4. Nie zgłaszaj produktów wycofanych już ze sprzedaży.
 5. Nie zgłaszaj produktów z limitowanych serii, jeśli od ich ukazania się minęły więcej niż 3 lata.
 6. Jeśli zgłaszasz produkt dostępny tylko za granicą - zaznacz to w zgłoszeniu.
 7. Do katalogu nie zgłaszaj produktów zarejestrowanych jako leki w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i figurują w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 8. Jeśli zgłaszasz suplement lub środek doustny pamiętaj, aby jego działanie miało wymiar pielęgnacyjny, wpływający na wygląd, a nie jedynie zdrowotny. Będą to środki wpływające na stan włosów, paznokci, skóry, niwelujące problem np. o działaniu przeciwtrądzikowym, przeciw wypadaniu włosów, wspomagające redukcję nadwagi itp. Środek musi być zgłoszony i zatwierdzony przez GIS i dostępny oficjalnie w sprzedaży detalicznej. 
 9. Jeśli jesteś producentem kosmetyków i chcesz zgłosić swoje produkty do katalogu, masz wątpliwości lub pytania, skontaktuj się najpierw z administracją KWC drogą e-mailową: kwc@wizaz.pl. Zazwyczaj produkty zgłaszają konsumenci, którzy po dodaniu produktu od razu go recenzują. Aby uniknąć sytuacji, w której szereg dodanych produktów pozostaje bez oceny (jako producent nie powinieneś oceniać swojego kosmetyku), napisz do nas, znajdziemy rozwiązanie.
 10. Zobacz, czy ktoś wcześniej nie zgłosił tego kosmetyku. Aby sprawdzić, czy Twój kosmetyk jest już w katalogu użyj wyszukiwarki KWC lub innej wyszukiwarki (np. google.com) wpisując nazwę kosmetyku i kwc. Jeśli nie znajdziesz w wynikach wyszukiwania produktu, który chcesz wprowadzić – przejdź do formularza dodawania produktu.
 11. Jeśli zgłaszany przez Ciebie kosmetyk jest nową wersją produktu, zaznacz to w zgłoszeniu produktu. W nazwie produktu na końcu dopisz (nowa wersja), a w polu "Uwagi do administratora" napisz, że jest to nowa wersja produktu znajdującego się w KWC. Przez nową wersję rozumiemy kosmetyk o innym składzie chemicznym niż jego poprzednik, ale o tej samej nazwie. Zazwyczaj nowa wersja produktu ma zmienione opakowanie.

  UWAGA! Nową wersją produktu nie jest kosmetyk, któremu producent zmienił jedynie opakowanie. Jeśli skład chemiczny pozostał bez zmian, mamy do czynienia jedynie ze zmianą wizualną produktu – w takim przypadku zgłoś do administratora produkt i załącz nowe zdjęcie.
   
 12. NIE nadużywaj w zgłoszeniu produktu Caps Locka. Używaj Caps Locka w zgłoszeniu produktu stosuj tylko wtedy, kiedy jest to nazwa własna produktu i taką pisownię stosuje producent.
 13. Wybierz właściwą kategorię, do której zgłosisz produkt. Jeśli masz wątpliwości, do jakiej kategorii przypisać zgłoszenie, zapytaj na forum technicznym katalogu KWC.
 14. Przygotuj zdjęcie, które dołączysz do swojego zgłoszenia:
  • Minimalny rozmiar 500 x500 pikseli
  • Akceptowane formaty grafiki to: *.jpg , *.jpeg, *.gif,
 15. Przyjmujemy zgłoszenia również bez fotografii, ale zdjęcia są bardzo mile widziane - pozwalają uniknąć nieporozumień w recenzjach.
 16. Jeśli zgłaszasz kosmetyk bez zdjęcia, opisz charakterystyczne cechy opakowania (np. kolor), zwłaszcza, jeśli są podobne kosmetyki tego samego producenta.
 17. Jeżeli masz zdjęcie w innym niż wymagany formacie:
  • skorzystaj z programu graficznego (np.: IrfanView), w którym możesz w prosty sposób zmienić niemal każde zdjęcie do akceptowanego formatu,
  • w razie dalszych problemów poproś o pomoc na forum technicznym.
 18. Dobrze opisane zgłoszenie zawiera:
  1. Markę produktu – jeśli marki nie będzie na liście, w uwagach do administratora pojawi się stosowny komentarz. Nie przejmuj się tym – zajmiemy się dodaniem producenta. Ty bez problemu możesz kontynuować dodawanie produktu.
  2. Dokładną nazwę produktu - na którą składa się:
   • nazwa serii (jeśli zgłaszany kosmetyk należy do serii),
   • gdy produkt ma również nazwę w polskim tłumaczeniu, podaj ją po nazwie oryginalnej.
   • gdy na opakowaniu jest nazwa obcojęzyczna: uzupełnij również pole „polska nazwa”,
   • nazwa kosmetyku (w pełnym brzmieniu - tak jak widać na jego opakowaniu),
  3. Kategorię i podkategorię, w której powinien znaleźć się produkt – jeśli masz problemy z określeniem właściwej kategorii, napisz na forum technicznym KWC.
  4. Jak najwięcej konkretnych informacji o produkcie - aby użytkownicy przeglądający katalog mogli łatwo wybrać interesujące ich kosmetyki:
   • opisz działanie kosmetyku, jakie obiecuje producent (ale bez reklamowych haseł, które nie wynikają ze składu kosmetyku),
   • dołączone zdjęcie lub opis opakowania umożliwiający jego identyfikację.
   • informację o tym, jeśli kosmetyk nie jest dostępny w Polsce,
   • kod kreskowy produktu – podanie kodu kreskowego ułatwi wyszukanie produktu przy pomocy aplikacji KWC,
   • informację o cenie i pojemności opakowania,
   • zaznacz, czy kosmetyk jest przeznaczony dla ograniczonej grupy odbiorców (np. dla osób o określonym rodzaju cery, włosów, dla alergików, dla konkretnej grupy wiekowej itp.),
   • NIE przepisuj sposobu użycia kosmetyku,
   • podaj informację o składnikach aktywnych kosmetyku i inne ważne uwagi o cechach użytkowych produktu (np.: obecność filtrów przeciwsłonecznych w kremach, funkcjonalność opakowania itp.),
   • uzupełnij skład chemiczny – jeśli masz opakowanie kosmetyku pod ręką lub masz chęć poszperać w jego poszukiwaniu w sieci – chcemy, aby katalog zawierał możliwie najwięcej informacji o danym produkcie,
   • uzupełnij właściwości kosmetyku – każda właściwość kosmetyku to możliwość sortowania produktów w KWC pod względem danej cechy: formuły, pojemności czy rodzaju opakowania itp.,
 19. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zgłoszenia produktu, napisz o tym w uwagach do administratora.
 20. Twoje zgłoszenie powinno zostać dodane do katalogu KWC maksymalnie w ciągu 72 godzin.
 21. Po zgłoszeniu produktu masz możliwość przejścia do formularza dodawania recenzji. Nie pozwól, aby zgłoszony przez Ciebie produkt pozostał bez twojej oceny. Poświęć chwilę i dodaj pierwszą recenzję tego produktu.
 22. W przypadku niewypełnienia przez Ciebie pól, o których mowa w punkcie 18 podpunkt 1, 2 i 4 – pola te zostaną uzupełnione przez administratora. Tym samym produkt nie zostanie przypisany Tobie do liczby dodanych przez Ciebie produktów.

II. ZASADY OCENIANIA W KATALOGU KOSMETYK WSZECH CZASÓW

Zanim ocenisz kosmetyk:

 1. Upewnij się, że zamierzasz ocenić właściwy produkt:
  1. Przeczytaj dokładnie opis kosmetyku, obejrzyj zdjęcie i porównaj z opakowaniem kosmetyku, które masz przed sobą.
  2. NIE wpisuj recenzji przy innym, podobnym kosmetyku, gdy w katalogu nie ma dokładnie tego, który chcesz ocenić (np. gdy zgłoszona jest odżywka do włosów do spłukiwania, nie oceniaj odżywki bez spłukiwania itp.). W takim wypadku najpierw zgłoś kosmetyk do katalogu.
  3. Zanim napiszesz recenzję swojego kosmetyku, przejrzyj listę wszystkich produktów zgłoszonych w jego kategorii i listę wszystkich kosmetyków firmy, która go produkuje - często drobna różnica w nazwie oznacza, że jest to całkowicie inny produkt – upewnij się, że oceniasz ten właściwy.
  4. Jeśli masz wątpliwości, czy kosmetyk w KWC jest tym samym produktem, który chcesz ocenić, zadaj pytanie na forum technicznym KWC (https://wizaz.pl/forum/forumdisplay.php?f=56) i zaczekaj z recenzją.
 2. Recenzując kosmetyki stosuj następujące zasady:
  1. Wystawiaj recenzję po czasie używania produktu, który pozwala na jego rzetelną ocenę.
  2. Jeżeli producent zaleca określony czas używania kosmetyku, potrzebny do uzyskania efektów, NIE wystawiaj oceny wcześniej niż zalecany czas kuracji (dotyczy to zwłaszcza preparatów przeciw zmarszczkom, przebarwieniom, rozstępom, cieniom pod oczami trądzikowi i innym problemom wymagającym długotrwałej kuracji).
  3. Jeśli nie ma zaleconego czasu używania kosmetyku, to:
   • Kosmetyki pielęgnacyjne (kremy, odżywki, maseczki, balsamy, środki do pielęgnacji włosów itp.) oceniaj po co najmniej 1 miesiącu regularnego stosowania, ponieważ taki jest cykl odnowy komórek naskórka i minimalny czas potrzebny na stwierdzenie, czy produkt nie powoduje skutków ubocznych) lub po zużyciu jednego opakowania (np. maseczki).
   • Kosmetyki kolorowe (także farby do włosów i samoopalacze), akcesoria kosmetyczne i kosmetyki do stylingu oceniaj po czasie nie krótszym niż 7 dni, tak aby dokładnie zapoznać się z ich właściwościami i sposobem użycia, a najlepiej po sprawdzeniu w różnych warunkach, które mogą mieć znaczący wpływ na Twoją opinię (chłodno/upały, praca/impreza, zmywanie koloru itp.) W przypadku środków do koloryzacji włosów czy samoopalaczy ważna jest też informacja, jak się spłukują, czy nie barwią ubrań itp., więc nie oceniaj ich natychmiast po koloryzacji.
   • Warunkowo dopuszczamy recenzje wystawione po krótszym czasie używania, jeśli kosmetyk podrażnił lub uczulił cerę bez skłonności do podrażnień/alergii oraz jeśli takie reakcje wywołał kosmetyk hypoalergiczny, pod warunkiem, że informacja o uczuleniu jest tylko częścią oceny, a w recenzji znajduje się zapis o stopniu wrażliwości cery.
   • Suplementy i środki doustne, jeżeli producent nie wskazuje minimalnego okresu czasu, po którym można zaobserwować efekty, oceniaj po upływie co najmniej 8 tygodni używania.
  4. Oceniaj tylko te kosmetyki, których faktycznie używasz - nigdy takie, które znasz tylko z prasy, ulotki reklamowej, Internetu lub relacji znajomych. Oceniając kosmetyki oświadczasz, że faktycznie je nabyłaś i używałaś, NIE przekazuj ocen znajomych! Jedynym wyjątkiem są kosmetyki dla dzieci i kosmetyki męskie - możesz zrecenzować kosmetyk w imieniu swojego partnera lub brata jeśli nie mają konta na Wizaz.pl, postaraj się uzyskać od niego jak najwięcej szczegółów i informacji, aby recenzja była wyczerpująca i przydatna dla innych użytkowników.
  5. Jeśli zdecydujesz się ocenić kosmetyk pielęgnacyjny lub kolorowy na podstawie próbki, zawsze zaznacz to w recenzji. Pamiętaj, że przy ocenie na podstawie próbek również obowiązuje podany powyżej minimalny czas używania kosmetyków (7 lub 30 dni).
  6. Oceniając na podstawie próbek pomijasz w recenzji istotne dla innych użytkowników informacje: o wydajności produktu, trwałości, wygodzie w użytkowaniu opakowania, itd.
  7. Jeśli z czasem Twoja opinia o produkcie ulega zmianie, powróć do recenzji i zmień ocenę.
  8. W recenzji skup się przede wszystkim na cechach istotnych dla ocenianego produktu.
  9. Napisz, jak Twoim zdaniem produkt spełnia swą funkcję, jakie ma zalety i wady.
  10. Nie oceniaj kosmetyków wyłącznie na podstawie cech mało istotnych - np. takich, których ocena zależy od indywidualnych upodobań. Przykład: zapach kremu przeciwzmarszczkowego, pudru lub szamponu nie może być jedyną podstawą oceny.
  11. Niech Twoja recenzja będzie krytyczna, ale wiarygodna:
   • Oceniaj tylko kosmetyki odpowiednie dla swojego wieku, rodzaju cery, włosów, itp. Aby podnieść wiarygodność i użyteczność swoich recenzji, wypełnij profil użytkownika (dostępny po zalogowaniu).
   • Nie oceniaj kosmetyku na jedną gwiazdkę tylko dlatego, że Cię uczulił - to nie wina producenta, że Twój organizm źle reaguje na jeden ze składników. Co innego, jeśli informacja o uczuleniu jest tylko częścią oceny.
   • Nie pomijaj wad w recenzjach kosmetyków, jeśli zajmujesz się ich dystrybucją.
   • Oceniaj obiektywnie, nie sugerując się ceną kosmetyku czy marką producenta.
   • Oceniaj tylko produkty, co do których masz pewność, że są oryginalne (dotyczy zwłaszcza zapachów), nieprzeterminowane i prawidłowo przechowywane.
   • Nie krytykuj kosmetyku za brak właściwości, których producent nie obiecuje (np. maskary wydłużającej rzęsy, że ich nie pogrubia i nie podkręca, a podkładu za brak matowania, gdy nie jest przeznaczony dla cery tłustej lub mieszanej).
   • Oceniaj tylko jeśli masz pewność, że używasz produktu prawidłowo. Jeśli kosmetyk lub suplement nie spełnia Twoich oczekiwań, a nie masz pewności czy go właściwie stosujesz - zadaj pytanie do kosmetyczki, pytanie do wizażystki (na forum) lub upewnij się u farmaceuty.
   • Jeśli używasz kosmetyków zalecanych przez producenta dla konkretnej, "nie swojej" kategorii wiekowej, zawsze zaznaczaj ten fakt w recenzji.
   • Jeśli twoje wrażenia w takim wypadku są negatywne, powstrzymaj się od oceny. Może ona być myląca i niepotrzebnie zniechęcać innych użytkowników, bo dla właściwej cery czy kategorii wiekowej produkt może być bardzo dobry. Swoją opinią możesz podzielić się na forum plotkowym.
  12. Recenzje zawierające pomówienia, wulgaryzmy lub obrażające innych recenzentów oraz recenzje wprowadzające w błąd (np.: analizy biochemiczne, zawierające niepotwierdzone naukowo teorie nt. domniemanej szkodliwości jakiegoś składnika), zostaną usunięte bez ostrzeżenia.
  13. Recenzje zawierające uwagi do redakcji odnośnie działania administratorów lub odnoszące się do innych recenzji powinny być kierowane na odpowiednie forum techniczne dla KWC. Katalog nie jest miejscem do prowadzenia polemiki z innymi Recenzentkami; takie recenzje będą usuwane bez ostrzeżenia.
  14. Recenzje indukowane lub "spamerskie" za wystawienie, których osoba pisząca recenzję otrzymuje jakąkolwiek nagrodę od firmy trzeciej (producenta, agencji reklamowej) - niezależnie, czy nagroda została przekazana przed czy po recenzji - traktowane są w KWC jako recenzje wysoce niewiarygodne. Takie recenzje są bezzwłocznie usuwane, a ich konta ich autorów mogą zostać zablokowane i zabezpieczone przed pisaniem kolejnych takich recenzji.
 3. Recenzując perfumy stosuj następujące zasady:
  1. Pamiętaj, że ocena zapachu to jedna z najbardziej subiektywnych ocen i może być jedynie wskazówką dla innych. Ale możesz jak najbardziej ułatwić czytającym recenzje podjęcie decyzji stosując następujące zasady:
   1. Oceniaj tylko te perfumy, których faktycznie używasz - nigdy takie, które znasz tylko z prasy, ulotki reklamowej, Internetu lub relacji znajomych. Oceniając perfumy oświadczasz, że faktycznie je nabyłaś i używałaś. NIE przekazuj ocen znajomych! Możesz w swojej ocenie podać różnice w odbiorze zapachu przez mamę czy inną znajomą osobę, ale NIE oceniaj w ich imieniu.
   2. Oceniaj tylko perfumy, co do których masz pewność, że są oryginalne, nieprzeterminowane i prawidłowo przechowywane. Nie oceniaj zapachu na podstawie podróbek i zapachów "alternatywnych".
   3. Oceniaj zapach testowany na skórze, a nie na blotterze. Jedno psiknięcie w perfumerii nie wystarczy, żeby dobrze ocenić zapach, więc staraj się oceniać po kilku testach. Recenzując zapachy, zawsze podawaj, na jakiej podstawie wystawiasz ocenę (zużyty flakon, kilka próbek czy testów).
   4. Zawsze uzasadnij swoją ocenę zapachu, ale unikaj ocen typu "błeee", "śmierdziel", "babciny", które niewiele mówią czytelnikom recenzji. Zamiast "fuj" napisz, że zapach jest nieapetyczny, wywołujący odruch wymiotny, zamiast "babciny" - staromodny, retro, zapach używany przez Twoją babcię itd. Staraj się opisać zapach, jego trwałość i zachodzące w nim zmiany w miarę dokładnie - jeżeli nie znasz nut, opisz je np: miękkie, słodkie, męskie, ostre, kwaśne, kojarzące się z kompotem truskawkowym, kościołem, plastrem miodu, apteką itp. Jeżeli twoja skóra zawsze zmienia jakieś nuty czy zapachy, zaznacz to w recenzji np. moja skóra wyostrza zapachy, zmiękcza, wysładza itp. Zaznacz porę roku, kiedy testowany był zapach.
   5. Jeśli uważasz ocenę flakonu za nieistotną, oceń go tak samo jak zapach.
   6. Jeśli masz ochotę, zaznacz, na jaką porę roku i dnia poleciłabyś zapach.
   7. Jeśli z czasem Twoja opinia o zapachu ulega zmianie, powróć do recenzji i zmień ocenę.
   8. Pamiętaj! że oceniasz TE PERFUMY, a nie perfumki, perfum, perfumę czy zapaszek.

III. EDYCJA I USUWANIE RECENZJI

 1. Twoje recenzje i oceny kosmetyków są bardzo cenne dla społeczności Wizaz.pl. 
 2. Wymiana doświadczeń i opinii o produktach umożliwiają jak najlepsze dopasowanie dostępnych na rynku kosmetyków do własnych potrzeb i oczekiwań. 
 3. Rzetelne i wiarygodne recenzje przyczyniają się do podnoszenia jakości tworzonych przez koncerny kosmetyków. 
 4. Funkcja "edytuj recenzję” służy do poprawiania błędów, dopisków, dodania zdjęć, zmiany szyku zdania w recenzji, usuwania jej fragmentów. Używaj jej wtedy, gdy z jakichś powodów zmieniłaś zdanie o ocenianym produkcie lub po dłuższym używaniu chcesz coś dopisać.
 5. Prosimy o nieużywanie opcji edycji w celu masowego i całkowitego kasowania treści recenzji, w taki sposób, że traci ona sens. W takiej sytuacji Twoje konto może zostać czasowo lub trwale zablokowane.

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem recenzji opublikowanej przez niego w Katalogu Kosmetyków Wszech Czasów; (ii) recenzja nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do recenzji.
 2. Z chwilą opublikowania recenzji w Katalogu Kosmetyków Wszech Czasów Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji do recenzji, na na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 5 lat wraz z prawem do sublicencji, w szczególności na rzecz producenta Produktu, którego dotyczy recenzja, w tym udzielania sublicencji dalszych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy recenzji w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których recenzję utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wykorzystanie recenzji i jej fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy we wszystkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz serwisach mobilnych, produktach, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, w postaci plakatów wielkopowierzchniowych, na tablicach i standach reklamowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 2.
 3. Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnego prawa do wykonywania autorskiego prawa zależnego do opracowań recenzji wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań recenzji, w tym do tłumaczenia recenzji na języki obce, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej. 
 4. W ramach udzielonej licencji Administrator jest uprawniony do wykorzystania recenzji w całości lub w wybranej przez siebie części lub częściach.
 5. Użytkownik oświadcza, że upoważnia Administratora do nieodpłatnego wykonywania w jego imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do recenzji lub utworu zależnego od recenzji, jak również ich części w zakresie: (a) prawa do nienaruszalności treści i formy; (b) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, (c) prawda do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora utworu, prawa do udostępniania go anonimowo, (d) nadzoru nad sposobem korzystania.
 6. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego przeciwko Administratorowi z roszczeniami pozostającymi w związku z rozporządzaniem lub korzystaniem przez Administratora z recenzji, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz osoby lub podmiotu trzeciego z powyższych tytułów.

Załącznik nr 3

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas:

  Burda Media Polska sp. z o.o. 
  ul. Marynarska 15 
  02-674 Warszawa 
  adres poczty elektronicznej: wizaz@burdamedia.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Burda Media Polska sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

lub na adres: wizaz@burdamedia.pl

 • Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ …............................................................................................................................................................

 • Data zawarcia umowy:..............................................................................................

 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ............................................................................................................................................................ …............................................................................................................................................................

 • Adres konsumenta(-ów) .................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

 • Data ..............................................................................................................